Studia doktoranckie

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk prowadzi studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej Matematyka. Studia te są stacjonarne (tj. większość zajęć wymaga bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia). Studia trwają w zasadzie cztery lata. Większość naszych doktorantów otrzymuje finansowanie w postaci różnorakich stypendiów .
Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa IM PAN. Nad przebiegiem i organizacją studiów doktoranckich czuwa Komisja do spraw Studiów Doktoranckich. Na co dzień realizacje zadań studiów doktoranckich nadzoruje Kierownik Studium Doktoranckiego z pomocą Sekretariatu Studiów Doktoranckich.

Studia doktoranckie w IMPAN dają jedyną w swoim charakterze w kraju szansę na wykształcenie w dynamicznym matematycznym centrum naukowym, które bierze aktywny udział w światowym scenariuszu odkryć matematycznych. Absolwenci naszych studiów w ponad 60ciu latach ich prowadzenia sięgnęli po wysokie wyróżnienia światowe i współuczestniczyli w wielkich odkryciach matematyki ostatnich dekad. Jednocześnie Instytut oddany jest swojemu środowiskowemu charakterowi i zachęca młode adeptki i młodych adeptów matematyki w różnym wieku i z całego kraju do współtworzenia Instytutu i jego przestrzeni edukacyjnej poprzez branie udziału w praktykach, stażach, seminariach i innych zajęciach jak i kontaktowanie się z naszymi pracownikami naukowymi. Finansowanie Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych, w którego skład wchodzi Instytut, jako Krajowego Wiodącego Ośrodka Naukowego (KNOW), umożliwia realizacje śmiałych planów tworzących warunki do rozwijania młodych talentów aspirujących do światowej czołówki, w tym finansowania studiów doktoranckich oraz staży dla doktorantów innych instytucji. Instytut bierze także udział w programie Most i Erasmus+, które umożliwiają odbywanie staży i praktyk naukowych przez doktorantów i studentów z kraju i z zagranicy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zakładek po lewej stronie. Aby zadać dodatkowe pytania lub umówić się osobiście, prosimy o kontakt z Sekretariatem Studiów Doktoranckich.

Sekretariat studiów doktoranckich w IMPAN

Kierownik studiów doktoranckich