Planowany harmonogram studiów doktoranckich

Temat zajęć Semestr
liczba godzin
Rodzaj zajęć
Seminarium doktoranckie 1 30+ 2 30+ 3 30+4 30+ 5 30+6 30+7 30+8 30+ 
Przedmiot bezpośrednio związany z tematem rozprawy doktorskiej 1 30+ 2 30+ 3 30+4 30+ 5 30+6 30+7 30+8 30+ wykład monograficzny lub seminarium
Zajęcia z przedmiotu mające poszerzyć ogolną wiedzę doktoranta 1 30+ 2 30! 3 30+ 4 30! 5 30+ 6 30!    wykład monograficzny
Historia filozofii,
Historia matematyki,
Metodologia i filozofia matematyki1
1 30+ 2
30!
        wykład2
Zajęcia dydaktyczne 6 semestrów po 2 godz. tygodniowo 

1 do wyboru przez doktoranta (i zatwierdzony przez Kierownika Studiów),
2 bądź zdanie egzaminu na podstawie przeczytanej lektury.

liczby oznaczają liczbę godzin w semestrze,
! oznacza egzamin,
+ oznacza zaliczenie,

Doktorant może ubiegać się o sfinansowanie nauki języka obcego. Warunkiem kontynuacji nauki jest zaliczenie poprzedniego semestru.

Doktoranci są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w życiu naukowym Instytutu, a w szczególności doktoranci warszawscy do uczęszczania na „Kolokwium dla doktorantów” organizowanym przez IM PAN.

Konkretny program studiów będzie ustalony dla każdego doktoranta indywidualnie na każdy semestr przez jego opiekuna naukowego w porozumieniu z Kierownikiem Studium Doktoranckiego.