Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

ogłasza

Konkurs

na 5-7-letnie stanowiska adiunkta

Osoby, przyjęte w ramach konkursu będą zobowiązane do prowadzenia intensywnej działalności badawczej w dziedzinie matematyki lub jej zastosowań.

Instytut oczekuje, że przyjęte osoby stworzą w IM PAN swoje zespoły badawcze (m.in. poprzez seminaria, opiekę nad początkującymi matematykami), bądź istotnie wzmocnią zespoły istniejące. Instytut oczekuje udziału w krajowych i międzynarodowych programach badawczych i grantach.

Osiągnięcia osób zatrudnionych w ramach tego konkursu będą podlegać okresowej ocenie. Oczekuje się przygotowania rozprawy habilitacyjnej.

IM PAN oferuje dwa takie stanowiska od roku akademickiego 2008/2009, dla osób ze stopniem doktora, uzyskanym nie wcześniej niż w 2005 r., oraz z udokumentowaną działalnością naukową.

Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego (organizacyjnego), życiorysem, propozycją zakładu, w którym kandydat chciałby pracować, listą publikacji i odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat oraz z jednym listem rekomendacyjnym prosimy nadsyłać w terminie do 25 lutego 2008 r. na adres:

KONKURS 7
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 10, POB 21

Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej Instytutu lub pod numerem telefonu (Warszawa) 5228-101.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie kwietnia 2008 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku.

Dyrekcja Instytutu