Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

ogłasza

Konkurs

na stanowiska badawcze
dla młodych matematyków
w roku akademickim 2008/2009
na okres od 1-go roku do 2 lat

Oferta dotyczy stanowisk asystenta i adiunkta. Warunkiem udziału w Konkursie jest uzyskanie doktoratu z matematyki nie wcześniej niż w 2006 r. i rok urodzenia nie wcześniejszy niż 1976. Do Konkursu mogą być dopuszczone osoby bez doktoratu, ale z pracą doktorską bliską ukończenia; w takim przypadku potrzebna jest szczegółowa opinia promotora. Kandydat powinien wskazać, z kim lub pod czyją opieką zamierza pracować w Instytucie Matematycznym PAN.

Podania wraz z opisem programu badań, życiorysem, listą publikacji i odbitkami najważniejszych prac oraz dwoma listami rekomendacyjnymi prosimy nadsyłać w terminie do 21 maja 2008 r. na adres:

"KONKURS"
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 10, skr. poczt. 21

Dodatkowe informacje uzyskać można u Pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu 0-22-5228-101.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2008 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku.

Dyrekcja Instytutu Matematycznego PAN