Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ogłasza
Konkurs

na specjalne 2-letnie stanowisko docenta
w dziedzinie metod losowych w analizie funkcjonalnej.

Kandydaci powinni posiadać wybitne osiągnięcia naukowe.
Od przyjętego na to stanowisko zwycięzcy konkursu Instytut oczekuje:

Na okres zatrudnienia w Instytucie nie będzie wymagane uzyskanie przez zwycięzcę urlopu z macierzystej instytucji.

Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego (organizacyjnego), życiorysem, listą publikacji i odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat prosimy nadsyłać w terminie do 25 lutego 2008 r. na adres:

KONKURS2
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 10, skr. poczt. 21

Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej Instytutu lub pod numerem telefonu (Warszawa) 022 5228 101.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie kwietnia 2008 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku.

Dyrekcja Instytutu