Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ogłasza
Konkurs
na
okresowe stanowiska badawcze

na okres od pół roku do 2 lat, począwszy od roku akademickiego 2008/2009 dla osób mających poważne osiągnięcia naukowe w dziedzinie matematyki. Oferta obejmuje stanowiska od adiunkta do profesora. Instytut oczekuje, że osoby przyjęte w ramach konkursu będą prowadziły działalność badawczą, szczególnie w zespołach w IM PAN, w tym w zespołach realizujących krajowe i międzynarodowe programy badawcze, oraz działalność dydaktyczną i organizacyjną (organizacja konferencji i seminariów, opieka nad doktorantami, prowadzenie wykładu monograficznego/seminarium). Osobom najwyżej ocenionym w konkursie zaoferowane będą stanowiska specjalne, związane z preferencyjnym systemem premiowym.

Na okres zatrudnienia w Instytucie wymagane będzie uzyskanie urlopu z macierzystej instytucji. Okres ten powinien być wykorzystany na intensywną pracę badawczą, w której nie powinny przeszkadzać dodatkowo podjęte zatrudnienia.

Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego (organizacyjnego), życiorysem, propozycją zakładu, w którym kandydat chciałby pracować, listą publikacji i odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat prosimy nadsyłać w terminie do 25 lutego 2008 r. na adres

KONKURS
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 10, skr. poczt. 21

Dodatkowe informacje uzyskać można u pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu 0-225-228-101.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie kwietnia 2008 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku.

Dyrekcja Instytutu