Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
i
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
ogłaszaja wspólny konkurs
na 7-letnie stanowisko adiunkta
w okresie październik 2012 - wrzesień 2019.

O stanowisko mogą się ubiegać osoby ze stopniem doktora nauk matematycznych i pokrewnych.

W ciagu tych 7 lat kandydat będzie zatrudniony w obu instytucjach: przez 3-4 lata będzie wykonywał pracę badawczą w IMPAN, a przez 3-4 lata pracę badawczo-dydaktyczną na Wydziale MIMUW. W czasie pracy w jednej z tych instytucji, w drugiej otrzyma urlop bezpłatny.

Osoba przyjęta w ramach konkursu będzie zobowiązana do prowadzenia intensywnej działalności badawczej w dziedzinie matematyki lub jej zastosowań oraz do włączenia się w działalność dydaktyczną na Wydziale MIMUW. W szczególności liczymy na jej aktywny udział w działalności prowadzonej przez obie instytucje w ramach międzynarodowych i krajowych programów badawczych.

Oczekuje się też przygotowania w tym okresie rozprawy habilitacyjnej z nauk matematycznych.

Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego, życiorysem, listą publikacji i odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat oraz przynajmniej z jednym listem rekomendacyjnym prosimy nadsyłać w terminie do 16 marca 2012 r. na adres:

„KONKURS MIMUW-IMPAN"
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 10
skrytka poczt. 21

 

 

Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej IMPAN lub pod numerem telefonu 22 5228-101.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie kwietnia 2012 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku.