Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ogłasza
Konkurs
na
na 3-7-letnie stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego

Osoby przyjęte w ramach konkursu będą zobowiązane do prowadzenia intensywnej działalności badawczej w dziedzinie matematyki lub jej zastosowań.

Instytut oczekuje, że przyjęte osoby stworzą w IM PAN swoje zespoły badawcze (m.in. poprzez seminaria, opiekę nad początkującymi matematykami), bądź istotnie wzmocnią zespoły istniejące. Instytut oczekuje udziału w krajowych i międzynarodowych programach badawczych i grantach.

Osiągnięcia osób zatrudnionych w ramach tego konkursu będą podlegać okresowej ocenie. Od osób bez tytułu profesora oczekuje się uzyskania dorobku będącego podstawą do wystąpienia o tytuł naukowy profesora.

Warunkiem podjęcia pracy jest uzyskanie (przez osobę mającą inne zatrudnienie) zgody macierzystej instytucji na uznanie IMPAN za jej podstawowe miejsce pracy w okresie zatrudnienia w IMPAN oraz uzyskanie (w macierzystej instytucji) urlopu.

Możliwy jest awans osoby pracującej na stanowisku adiunkta w przypadku uzyskania habilitacji.

Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego (organizacyjnego), życiorysem, propozycją zakładu, w którym kandydat chciałby pracować, listą publikacji, odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat i zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy nadsyłać w terminie do 24 lutego 2012 r. na adres:

„KONKURS 3-7"
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 10, POB 21

 

Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej Instytutu lub pod numerem telefonu 22 5228-101.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku kwietnia 2012 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku.

Dyrekcja Instytutu