Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ogłasza
Konkurs
na stanowiska badawcze
dla młodych matematyków

Oferta dotyczy stanowisk asystenta i adiunkta na okres od 1/2 roku do 2 lat, począwszy od jesieni 2012 r. Warunkiem udziału w Konkursie jest uzyskanie doktoratu z matematyki nie wcześniej niż w 2010 r. (lub 2009 r. w przypadku macierzyństwa po doktoracie). Do Konkursu mogą być dopuszczone osoby bez doktoratu, ale z pracą doktorską bliską ukończenia – w takim przypadku potrzebna jest szczegółowa opinia promotora.

Warunkiem podjęcia pracy jest uzyskanie (przez osobę mającą inne zatrudnienie) zgody macierzystej instytucji na uznanie IMPAN za jej podstawowe miejsce pracy w okresie zatrudnienia w IMPAN oraz uzyskanie (w macierzystej instytucji) urlopu.

Każdy kandydat powinien wskazać z kim zamierza współpracować w Instytucie Matematycznym PAN. Podania wraz z opisem programu badań, życiorysem, listą publikacji, odbitkami najważniejszych prac, dwoma listami rekomendacyjnymi oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy nadsyłać w terminie do 18 maja 2012 r. na adres:

„KONKURS"
Anna Poczmańska
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 10
skrytka poczt. 21

 

Dodatkowe informacje uzyskać można u pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu 22-5228-101.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2012 r.,
kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku.

Dyrekcja Instytutu Matematycznego PAN