english
English version


Staże podoktorskie
z Geometrycznej Teorii Grup i Geometrii Algebraicznej

w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Stanowiska są współfinansowane z programu Homing Plus Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Stanowiska z Geometrii Algebraicznej są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. The Algebraic Geometry positions are co-financed from European Union, Regional Development Fund.

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs na

na okresy co najmniej 1-miesięczne z preferencją okresów o długości co najmniej 3-6 miesięcy.

Naukowcy, którzy uzyskali doktorat z polskiej instytucji są wykluczeni z konkursu.

Wnioskodawcy powinni mieć stopień doktora przyznany w roku 2007 lub później, albo powinni otrzymać stopień doktora przed rozpoczęciem stażu.

Powinni mieć istotne osiągnięcia badawcze i planować pracę związaną z jednym z tematów opisanych poniżej.

Staże mogą się rozpocząć nie wcześniej niż 1 czerwca 2012 i zakończyć nie później niż data końcowa odpowiedniego projektu.

Naukowcy, których staż będzie dłuższy niż 1 miesiąc otrzymają miesięczne wynagrodzenie netto około 4200 PLN i niewielki budżet na podróże. Naukowcy przyjeżdząjący na 1 miesiąc otrzymają około 2000 PLN oraz darmowe zakwaterowanie w pokojach gościnnych IM PAN na czas stażu.

Nie ma obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zwycięzcy konkursu z Geometrycznej Teorii Grup będą pracować w projekcie "Cubulating groups" P. Przytyckiego we współpracy z D. T. Wisem (Uniwersytet McGill) oraz J. Mackayem (Uniwersytet w Oksfordzie), finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Staże muszą się zakończyć do 31 sierpnia 2013.
Zwycięzcy konkursu z Geometrii Algebraicznej będą pracować w projekcie "Secant varieties, computational complexity, and toric degenerations" J. Buczyńskiego we współpracy z K. Ranestadem (Uniwersytet w Oslo) oraz G. Brownem (Uniwersytet w Loughborough). Projekt jest realizowany w programie Homing Plus Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansoany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Staże są cześciowo finansowane z tego projektu i muszą się zakończyć do 30 kwietnia 2014.

Wniosek powininen zawierać dokładny plan badań razem z proponowanymi terminami rozpoczęcia i zakończenia stażu, cv z listą publikacji oraz listem rekomendacyjnym dla kandydatów ubiegającym się o staż dłuższy niż 1 miesiąc.

Wnioski i pytania należy składać do 14 maja 2012 na adres e-mail kierownika właściwego projektu: Piotra Przytyckiego lub Jarosława Buczyńskiego. Potwierdzimy wpłynięcie wniosku. W razie trudności rozpatrzone będą również zgłoszenia drogą pocztową, o ile wpłyną w terminie składania wniosków (najpóźniej 14 maja 2012) na następujący adres: "GEOMETRIC GROUP THEORY CALL" or
"ALGEBRAIC GEOMETRY CALL"
Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences
ul. Sniadeckich 8
00-956, Warszawa 10, POB 21
POLAND

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 24 maja 2012.