Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego

Laureaci, Jury, Regulamin


Ogłoszenie

Nagroda została ustanowiona w 1981 r. przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Zgodnie z regulaminem, przyznana ona może być osobom, które nie ukończyły 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i które nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród dla młodych matematyków), ani też nagrody naukowej Wydziału III PAN. Wśród dotychczasowych laureatów znajduje się wielu wybitnych matematyków polskich.

Oprócz kandydatur rozpatrywanych z własnej inicjatywy oraz laureatów Nagrody PTM dla Młodych Matematyków, Jury weźmie pod uwagę wszystkie inne kandydatury przedstawione poprzez przesłanie kompletu następujących dokumentów:

Dokumenty te powinny być nadsyłane do 31 marca 2015 na adres:

Instytut Matematyczny PAN
Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
"Nagroda im. K. Kuratowskiego"

Listę publikacji, pliki niepublikowanych jeszcze, a przyjętych do druku prac oraz (opcjonalnie) opinię nominującego należy również przesłać elektronicznie na adres.

Nagroda zostanie przyznana do 1 maja 2015 r. przez Jury.


Laureaci


JURY

R E G U L A M I N

  1. Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki została ustanowiona w 1981 roku przez Jego córkę Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Nagroda jest finansowana z dotacji ustanawiających nagrodę oraz z dotacji innych fundatorów.
  2. Nagroda jest przyznawana co najwyżej raz w roku osobom, które nie ukończyły 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i które nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród dla młodych matematyków), ani też nagrody naukowej Wydziału III PAN. Ocenie podlegają zarówno publikowane jak i przyjęte do druku prace naukowe kandydatów do nagrody.
  3. W skład Jury na okres czterech lat powoływane są osoby nie przekraczające 41 roku życia: cztery - przez Walne Zgromadzenie PTM i cztery - przez Radę Naukową IM PAN, przy czym obie te instytucje co dwa lata zmieniają swoich dwóch członków Jury. Ponadto w skład Jury wchodzi przedstawiciel dyrekcji IM PAN.
  4. Jury dokonuje co roku wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego na rok następny. Żadnej z tych funkcji nie można pełnić dwukrotnie.
  5. Jury ma obowiązek traktować wszystkich laureatów nagrody PTM dla młodych matematyków z okresu trzech poprzedzających lat jako kandydatów do nagrody. Jury może z własnej inicjatywy rozpatrywać inne kandydatury spełniające warunki punktu 2.
  6. Zebranie Jury zwołuje przewodniczący lub - w razie jego nieobecności - zastępca. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody przed 1 maja każdego roku zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków, a w przypadku równej ilości głosów decyzję podejmuje przewodniczący zebrania. W szczególnych przypadkach - jeżeli przewodniczący zapozna członków z pracami kandydatów zgłoszonych do nagrody - możliwe jest korespondencyjne przekazanie głosu przewodniczącemu przed zebraniem Jury.
  7. Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego wręcza się laureatowi podczas sesji naukowej PTM. Laureat nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego jest zapraszany do wygłoszenia podczas sesji naukowej PTM odczytu na temat przez niego wybrany.
  8. Zmiany regulaminu nagrody są zatwierdzane przez ustanawiających nagrodę.

Restricted area