INSTYTUT MATEMATYCZNY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
____________________________________________________________________________________________________ ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, skrytka pocztowa Nr 21,
tel.: 48-22-522-81-00, fax: 48-22-629-39-97, e-mail: im@impan.gov.pl

Warszawa, dnia 3.08.2010 r.

Warszawa: Ochrona fizyczna Ośrodka Konferencyjnego Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Będlewie
Numer ogłoszenia: 235440 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 522 81 30, faks 0-22 629 39 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna Ośrodka Konferencyjnego Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Będlewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1.1. Usługa 12 godzinowej ochrony fizycznej dziennie dla Ośrodka Konferencyjnego IM PAN w Będlewie przez pracownika ochrony na posterunku stacjonarno/obchodowym obejmująca: 1) Kontrolę ruchu osób wchodzących i wychodzących, 2) Dokonywanie obchodów budynków w tym pięter i klatek schodowych oraz terenu parku, 3) Kontrolowanie ruchu pojazdów uprawnionych do wjazdu na teren dziedzińca Ośrodka. 4) Otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej, 5) Prowadzenie rejestru (nr rejestracyjny data i godzina wjazdu i wyjazdu) wjazdu i wyjazdu samochodów, 6) Włączanie i wyłączanie świateł na terenie Ośrodka, 7) Przechowywanie dokumentów rejestracyjnych samochodów służbowych, 8) Informowanie kierownika Ośrodka o każdej sytuacji odbiegającej od normy telefonicznie, jeżeli sytuacja tego wymaga lub w postaci notatki służbowej. 3.1.2. Pracownicy ochrony muszą być jednolicie umundurowani w uniformy z logo firmy oraz posiadać przy sobie podczas pełnienia służby licencję pracownika ochrony oraz widoczne identyfikatory. Pracownicy ochrony winni posiadać ubranie robocze do wykonywania prac porządkowych. 3.1.3. Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w sprzęt łączności bezprzewodowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz urządzenia umożliwiające wezwanie patrolu interwencyjnego. 3.1.4. Wykonawca zapewnia dodatkową ochronę w zakresie posterunków doraźnych w sytuacjach kiedy wystąpi potrzeba wzmożonej ochrony, np.: w przypadku organizowania konferencji, spotkań, demonstracji, strajków itp. lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zaoferowane przez wykonawcę jako iloczyn ceny 1 roboczogodziny w zakresie posterunków doraźnych, liczby przepracowanych godzin i ilość osób, które prace wykonały, zgodnie z cenami podanymi w formularzu oferty. Zamawiający informuje, że taka konieczność zachodzi średnio jeden lub dwa razy do roku. Dla potrzeb kalkulacji zakłada się, że zamawiający będzie korzystał 2 razy w roku z ochrony wzmocnionej dodatkowo przez 4 pracowników, w okresie 8 godzin dziennie. Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek zapewnić na wezwanie zamawiającego odpowiedni stan ilościowy pracowników ochrony z właściwymi uprawnieniami. 3.1.5. Wykonawca musi dysponować zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym - 1 samochód z załogą, wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności radiowej, który pojawi się w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wezwania przez przycisk napadowy znajdujący się w recepcji ośrodka..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Usługa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych. Wartość zamówienia mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8