Warszawa, dnia 13.10.2011 r.O G Ł O S Z E N I E


W sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

prowadzonym w trybie zapytania o cenę
zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na

Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk” w ramach realizacji Projektu pn. „Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych” nr sprawy DAG/006/2011/zp

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, spośród wszystkich ważnych ofert najkorzystniejszą propozycję złożyła Firma WNCG Jan Cholewiński

W postępowaniu wpłynęły trzy ważne oferty, nie podlegające odrzuceniu i otrzymały następującą liczbę punktów:


  1. Firma WNCG Jan Cholewiński, Pl. Rembowskiego A. 9/28,, 02-915 Warszawa – 100 pkt.

  2. Firma HTML-SERWIS Ryszard Święcicki 03-550Warszawa, ul. Remiszewska 20/54, – 99 pkt.

  3. Firma EKO FOR BIZNES Sławomir Grabarczyk, u. Osmańska 28 lok. 69, 01-494 Warszawa – 98 pkt.


Uzasadnienie:

Firma WNCG Jan Cholewiński zaoferowała najniższą cenę dostawy, wynoszącą
łącznie 18 700,00 PLN (netto) (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych).

W wyniku przeliczenia kryteriów Firma WNCG Jan Cholewiński, uzyskała maksymalną ilość 100 punktów.