INSTYTUT MATEMATYCZNY

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

______________________________________________________________________________________

ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa , skrytka pocztowa Nr 21,

tel.: 48-22-522-81-00, fax: 48-22-629-39-97, e-mail: im@impan.gov.plWarszawa, dnia 13.02.2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
nr spr.DAG/007/2012/zp

Warszawa: Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu informatycznego, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz w ofercie WykonawcyDostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich w ramach realizacji Projektu pn. Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 522 81 30, faks 0-22 629 39 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu informatycznego, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz w ofercie WykonawcyDostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich w ramach realizacji Projektu pn. Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich 8. Wykaz pozycji sprzętowych i szczegółowa specyfikacja parametrów technicznych wraz z istotnymi warunkami, których wymaga Zamawiający, zawarta jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dostawę wg. załącznika nr 1 do SIWZ. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego, czas reakcji na zgłoszenie o awarii wynosi maksymalnie 5 godzin. W tym czasie Wykonawca przyjedzie do siedziby Zamawiającego oraz określi sposób dalszego postępowania z uszkodzonym sprzętem. Czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych. Sprzęt objęty niniejszym zamówieniem musi być fabrycznie nowy, dostarczony do siedziby - loco Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8, w opakowaniach zabezpieczających go przed uszkodzeniem w czasie transportu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100813,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Towar powszechnie dostępny o ustalonych parametrach jakościowych i technicznych. Dostawa zrealizowana jest z zastosowaniem trybu zapytania o cenę w ramach potrzeb prowadzonej i wykonywanej działalności Instytutu.