INSTYTUT MATEMATYCZNY

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

______________________________________________________________________________________

ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa , skrytka pocztowa Nr 21,

tel.: 48-22-522-81-00, fax: 48-22-629-39-97, e-mail: im@impan.gov.plWarszawa, dnia 26.04.2012 r.


O G Ł O S Z E N I E

W sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w przetargu nieograniczonego (ogłoszenie w Biuletynie UZP o nr 23801-2012)
na podstawie:


1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r., Dz. U.

Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.),

2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U.

Nr 224, poz. 1795),

na

Dostawę skanera i wyposażenia stanowiska skanującego wraz z oprogramowaniem
dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
przy ul. Śniadeckich 8
”,
nr sprawy DAG/009/2012/zp.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty, nie podlegające odrzuceniu. Na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. za najkorzystniejsze zostały uznane:

- dla Pakietu I oferta Firmy DDP Sp. z o.o. ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa,
- dla Pakietu II oferta Firmy
GB Soft, G.Bednarek i s-ka, sp.j. ul. Wandy 10, 41-800 Zabrze,
które to uzyskały największą ilość punktów.


Zestawienie tabelaryczne ofert:


Oferent

Cena oferty

/brutto/

Ilość punktów

1

2

3

DDP Sp. z o.o. ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa

dla Pakietu I 261 498,00 zł

100

GB Soft, G.Bednarek i s-ka, sp.j. ul. Wandy 10, 41-800 Zabrze

dla Pakietu II
53 056,79 zł

100


Uzasadnienie:

Obie Firmy, zaoferowała najniższe ceny dostawy, wynoszące odpowiednio wg. ww. zestawienia. W wyniku przeliczenia kryteriów obie Firma uzyskały maksymalną ilość 100 punktów.