Warszawa: sukcesywne dostawy toner闚 i tuszy do drukarek komputerowych i maszyn kseruj鉍ych dla Instytutu Matematycznego PAN, nr sprawy DAG/ 020 /2011/zp
Numer og這szenia: 359744 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi頊kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ丘Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. niadeckich 8, 00-956 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 522 81 30, faks 0-22 629 39 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ丘EGO: Inny: Instytut Naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj鉍ego: sukcesywne dostawy toner闚 i tuszy do drukarek komputerowych i maszyn kseruj鉍ych dla Instytutu Matematycznego PAN, nr sprawy DAG/ 020 /2011/zp.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy.

II.3) Okrelenie przedmiotu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia s sukcesywne dostawy toner闚 i tuszy do drukarek komputerowych oraz maszyn kseruj鉍ych w ci鉚u 12 miesi璚y od dnia podpisania umowy do momentu wyczerpania przedmiotu zam闚ienia dla Instytutu Matematycznego PAN w 2011/2012. Szczeg馧owy opis parametr闚 przedmiotu zam闚ienia oraz wymagane iloci zawiera Za章cznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Zapytanie o cen

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 28.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

IV.5) Szacunkowa warto zam闚ienia (bez VAT): 94300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

ZAㄔCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zam闚ienia w trybie negocjacji bez og這szenia, zam闚ienia z wolnej r瘯i albo zapytania o cen

Post瘼owanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cen na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam闚ie publicznych.

Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjani, dlaczego udzielenie zam闚ienia jest zgodne z przepisami.

Dostawa towaru powszechnie dost瘼nego o ustalonych standardach jakociowych. Warto zam闚ienia mniejsza ni kwota okrelona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8