INSTYTUT MATEMATYCZNY

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

______________________________________________________________________________________

ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa , skrytka pocztowa Nr 21,

tel.: 48-22-522-81-00, fax: 48-22-629-39-97, e-mail: im@impan.gov.plWarszawa, dnia 29.11.2011 r.O G Ł O S Z E N I E


O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania o cenę na

dostawę sprzętu informatycznego dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich 8 w ramach realizacji Projektu Międzynarodowego nr 623N-VIRGO0920100 pn Uczestnictwo zespołu POLGRAW w obserwatorium fal grawitacyjnych VIRGO
Numer ogłoszenia: 401306 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 522 81 30, faks 0-22 629 39 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich 8 w ramach realizacji Projektu Międzynarodowego nr 623N-VIRGO0920100 pn Uczestnictwo zespołu POLGRAW w obserwatorium fal grawitacyjnych VIRGO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich 8 w ramach realizacji Projektu Międzynarodowego nr 623N-VIRGO0920100 pn Uczestnictwo zespołu POLGRAW w obserwatorium fal grawitacyjnych VIRGO. Wykaz pozycji sprzętowych i szczegółowa specyfikacja parametrów technicznych wraz z istotnymi warunkami, których wymaga Zamawiający, zawarta jest w załączniku nr 1 do SIWZ dotyczy 1. Serwery typ B - sztuk 2 do szafy montażowej typu 36U 2. Dyski do serwerów - sztuk 8.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Towar powszechnie dostępny o ustalonych parametrach jakościowych i technicznych. Dostawa zrealizowana jest z zastosowaniem trybu zapytania o cenę w ramach potrzeb prowadzonej i wykonywanej działalności Instytutu. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 .