INSTYTUT MATEMATYCZNY

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

______________________________________________________________________________________

ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa , skrytka pocztowa Nr 21,

tel.: 48-22-522-81-00, fax: 48-22-629-39-97, e-mail: im@impan.gov.plWarszawa, dnia 14.12.2011 r.
Warszawa: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Instytutu Matematycznego PAN
Numer ogłoszenia: 425454 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 522 81 30, faks 0-22 629 39 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Instytutu Matematycznego PAN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy do momentu wyczerpania przedmiotu zamówienia dla Instytutu Matematycznego PAN i Oddziałów. 2. Szczegółowy opis parametrów przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Artykuły objęte niniejszym zamówieniem muszą być dostarczone do siedziby Instytutu Matematycznego PAN w opakowaniach zabezpieczających je przed uszkodzeniem w czasie transportu. 4. Dla artykułów objętych niniejszym zamówieniem wymagany będzie okres gwarancji 6 miesięcy od daty dostawy poszczególnych partii towaru. Dostawy przedmiotu umowy loco: Instytut Matematyczny PAN, 00-956 Warszawa, ul. Śniadeckich 8, Oddział Instytutu Matematycznego PAN, 51-617 Wrocław, ul. Kopernika 18, Oddział Instytutu Matematycznego PAN, 81-967 Sopot, ul. Abrahama 18, Oddział Instytutu Matematycznego PAN, 31-027 Kraków, ul. Św. Tomasza 30, Ośrodek Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN, 62-060 Stęszew, Będlewo, ul. Parkowa 1, Oddział Instytutu Matematycznego PAN, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 343, Oddział Instytutu Matematycznego PAN, 90-238 Łódź, ul. Banacha 22. Oddział Instytutu Matematycznego PAN, 61-614 Poznań, ul. Umultowska 87..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.10.00.00-0, 22.81.63.00-6, 39.36.40.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85893,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dostawa towaru powszechnie dostępnego o ustalonych standardach jakościowych. Wartość zamówienia mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8