INSTYTUT MATEMATYCZNY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
____________________________________________________________________________________________________ ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, skrytka pocztowa Nr 21,
tel.: 48-22-522-81-00, fax: 48-22-629-39-97, e-mail: im@impan.gov.pl

Warszawa, dnia 03.01.2011 r.

 

Warszawa: Dostawa sprzętu informatycznego dla Instytutu Matematycznego PAN
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy nr spr.DAG/016/2010/zp

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 522 81 30, faks 0-22 629 39 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego dla Instytutu Matematycznego PAN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Specyfikacja techniczna zakupu 1 szt Laptopa: Klasa procesora: Intel Core i5 Szybkość procesora: 2.40GHz Zainstalowana pamięć: 2 GB, DDR3 SDRAM (4 GB Max.) Pojemność dysku: 320GB (SATA) Napędy wbudowane: DVD Multi Driver Przekątna ekranu LCD: 14.1 Rozdzielczość LCD: 1440 x 900 pixel (WXGA+) Karta sieciowa: Karta sieciowa przewodowa 1000BASET / 100BASETX / 10BASET Karta sieciowa bezprzewodowa Intel® Centrino AdvancedN 6200 AGN WLAN a/b/g/n Rodzaj baterii: Liion (10.8V, 5.8Ah) ok. 6h System operacyjny: Licencja Microsoft Windows 7 Gwarancja: Producenta 36 miesięcy Dodatkowa bateria Stacja dokująca Laptop musi być odporny: - na zalania cieczy - wstrząsy Obudowa ze stopu magnezu, o konstrukcji wytrzymującej do 100 kg/f równomiernego obciążenia pokrywy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11475,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dostawa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych