INSTYTUT MATEMATYCZNY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
____________________________________________________________________________________________________ ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, skrytka pocztowa Nr 21,
tel.: 48-22-522-81-00, fax: 48-22-629-39-97, e-mail: im@impan.pl

Warszawa, dnia 29.10.2010 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

W sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

prowadzonym w trybie zapytania o cenę
zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t. jedn.)

na

Sukcesywne dostawy artykułów sanitarnych i chemii gospodarczej dla Instytutu Matematycznego PAN,
nr sprawy DAG/013/2010/zp

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, spośród wszystkich ważnych ofert najkorzystniejszą propozycję złożyła ADS.

W postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty, nie podlegające odrzuceniu
i otrzymały następującą liczbę punktów:

  1. Firma ADS 05-090 Podolszyn Nowy Raszyn, ul. Długa 7 – 100 pkt.
  2. Firma Higienicus Sp.z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 – 83,33 pkt.

W postępowaniu wpłynęły dwie nieważne oferty, podlegające odrzuceniu z art. 89 Ustawy PZP.

  1. Firma P.H.U. Darpol Dariusz Wielemborek, 91-089 Łódź, ul. Ossowskiego 21,
  2. Firma Silber Outsorcing Daniel Wyczółkowski, 08-207 Olszanka, ul. Klimy 20.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta Firmy ADS, która uzyskała największą ilość punktów.

Uzasadnienie:

Firma ADS zaoferowała najniższą cenę oferty wynoszącą 101.595,88 PLN (netto) (słownie: sto jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 88/100), a w wyniku przeliczenia kryteriów uzyskała maksymalną ilość 100 punktów.