INSTYTUT MATEMATYCZNY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
____________________________________________________________________________________________________ ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, skrytka pocztowa Nr 21,
tel.: 48-22-522-81-00, fax: 48-22-629-39-97, e-mail: im@impan.gov.pl

Warszawa, dnia 10.11.2010 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W sprawie udzielenia zamówienia w postępowaniu

prowadzonym w trybie zapytania o cenę
zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t. jedn.)

Warszawa: Dostawa tonerów i tuszy do drukarek komputerowych i maszyn kserujących dla Instytutu Matematycznego PAN
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 522 81 30, faks 22 629 39 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tonerów i tuszy do drukarek komputerowych i maszyn kserujących dla Instytutu Matematycznego PAN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz maszyn kserujących w ciągu jednego roku od dnia podpisania umowy do momentu wyczerpania przedmiotu zamówienia dla Instytutu Matematycznego PAN. 3.2. Szczegółowy opis parametrów przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.3. Artykuły objęte niniejszym zamówieniem muszą być dostarczone do siedziby Instytutu Matematycznego PAN w opakowaniach zabezpieczających je przed uszkodzeniem w czasie transportu. 3.4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie umowy, 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostawy, zgodność z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy, 3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy, 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76576,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dostawa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych.