INSTYTUT MATEMATYCZNY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
____________________________________________________________________________________________________ ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, skrytka pocztowa Nr 21,
tel.: 48-22-522-81-00, fax: 48-22-629-39-97, e-mail: im@impan.pl

Warszawa, dnia 30.03.2011 r.

Warszawa: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania
dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich 8

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
nr spr.DAG/003/2011/zp

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 522 81 30, faks 0-22 629 39 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich 8.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ul. Śniadeckich 8 w ramach realizacji Projektu pn. Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych nr POIG.02.03.02-00-043/10 i Grantu pn. Geometria różniczkowa wiązek gradowanych nr N N201 416839. Wykaz pozycji sprzętowych i szczegółowa specyfikacja parametrów technicznych wraz z istotnymi warunkami, których wymaga Zamawiający, zawarta jest w załączniku nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: w ramach realizacji Projektu pn. Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych nr POIG.02.03.02-00-043/10 i Grantu pn. Geometria różniczkowa wiązek gradowanych nr N N201 416839..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HTML-SERWIS Ryszard Święcicki, ul. Remiszewska 20/54, 03-550 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121016,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 121015,50
  • Oferta z najniższą ceną: 121015,50 / Oferta z najwyższą ceną: 121117,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Sprzęt i oprogramowanie o ustalonych parametrach technicznych i jakościowych. Dostawa powszechnie dostępna.