INSTYTUT MATEMATYCZNY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
____________________________________________________________________________________________________ ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, skrytka pocztowa Nr 21,
tel.: 48-22-522-81-00, fax: 48-22-629-39-97, e-mail: im@impan.pl

Warszawa, dnia 06.06.2011 r.

Warszawa: Świadczenie usług teleinformatycznych dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 522 81 30, faks 0-22 629 39 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Naukowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług teleinformatycznych dla Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Usługa AIA Academic Internet Access Usługa Dostępu do Internetu AIA polega na zapewnieniu Abonentowi stałego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieci Internet poprzez Sieć NASK. Usługa realizowana jest z wykorzystaniem Linii Dostępowej.
a. Dane usługi NASK świadczy Abonentowi Usługę AIA - dostęp do sieci Internet, światłowodem, o przepływności 50 Mbps. Opłata abonamentowa za Usługę AIA wynosi 1800,00 zł słownie: tysiąc osiemset złotych netto miesięcznie. Opłata jednorazowa, instalacyjna bez opłaty. Za termin rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się datę 25 czerwca 2011 roku i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
b. Najem urządzeń. Urządzanie wynajęte Abonentowi: 2 szt media konwerterów Lanex SE 38.1 3 2. Czynsz za najem urządzenia: bez opłaty. Wymiana Urządzenia na inne o co najmniej takiej samej funkcjonalności jak Urządzenie wymienione nie stanowi zmiany postanowień Umowy.
c. Inne dane. Interfejs dostępowy Ethernet, Nazwa i adres Użytkownika usługi ul. Śniadeckich 8, Warszawa. Adres węzła NASK, w którym Klient jest podłączony do Sieci NASK: Politechnika Warszawska. Właścicielem światłowodu jest NASK. NASK skonfiguruje Abonentowi usługę EDUROAM. Obsługa Linii Dostępowej wchodzi w zakres świadczenia Usługi. 1 Kbps = 1000 bps, 1Mbps = 1000 Kbps. Przepływność Usługi oznacza maksymalną możliwą do uzyskania przez Abonenta fizyczną prędkość transmisji danych mierzoną w protokole transmisji danych interfejsu, na którym NASK świadczy Usługę. Aktualny Cennik jest dostępny w siedzibie NASK.
2. Usługa Corporate Firewall
a. Definicje. Atak - zagrożenie lub naruszenie bezpieczeństwa transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej. Ethernet - technologia transmisji danych opisana w rodzinie standardów IEEE 802.3. Sieć Ethernet - część Sieci NASK działająca w technologii Ethernet. Warstwa druga modelu OSI standard zdefiniowany przez International Standarization Organization, opisujący strukturę komunikacji w sieciach telekomunikacyjnych. Warstwa druga modelu OSI odpowiada za nadzorowanie komunikacji w warstwie fizycznej sieci telekomunikacyjnej. VLAN logicznie odseparowany kanał ethernet realizowany przy pomocy mechanizmów warstwy 2 modelu OSI. System firewall system realizujący funkcje ochronne w zakresie blokowania niepożądanej komunikacji w sieciach telekomunikacyjnych, używany do odseparowania komunikacji pomiędzy różnymi sieciami telekomunikacyjnymi. Wirtualna instancja firewall - wydzielony na poziomie oprogramowania System firewall, niezależny od innych Systemów firewall System IPS system wykrywania i blokowania Ataków.
b. Dane usługi. NASK świadczy Abonentowi Usługę Corporate Firewall polegającą na podłączeniu lokalizacji Abonenta poprzez sieć ethernet z zastosowaniem VLAN do systemu firewall posadowionego w infrastrukturze teleinformatycznej NASK. Utrzymanie systemu firewall oraz zestawienie połączenia poprzez sieć ethernet realizowane jest przez NASK. Parametry Usługi Corporate Firewall: - utrzymanie Systemu firewall przez NASK w trybie całodobowym - ochrona styku z siecią Internet realizowana przy użyciu systemu firewall na poziomie warstw 3,4 i 7 modelu OSI - zaimplementowany System IPS dla najczęściej spotykanych Ataków - codzienne backupy konfiguracji Systemu firewall - System firewall pracujący w trybie wysokiej dostępności, zapewniający pełną redundantność - zaawansowane statystyki bezpieczeństwa prezentujące informacje o wykrytych Atakach i poziomie wykorzystanego pasma do transmisji danych z możliwością generowania raportów graficznych - archiwizacja logów Systemu firewall Dodatkowe parametry związane z poszczególnymi opcjami Usługi Corporate Firewall Enterprise Firewall - zaawansowane statystyki bezpieczeństwa z możliwością generowania raportów graficznych dostępne na specjalnej stronie internetowej dostęp do statystyk chroniony hasłem statycznym statystyki uaktualniane raz dziennie administracja systemem firewall realizowana przez pracowników NASK przyjmowanie zgłoszeń zmian konfiguracji systemu firewall realizowane przez Biuro Obsługi Klienta NASK w trybie całodobowym przez telefon oraz pocztę elektroniczną; czas reakcji do 24 godziny od daty otrzymania zgłoszenia. Premium Firewall wydzielona wirtualna instancja firewall dla Abonenta administracja wirtualną instancją wykonywana przez Abonenta zaawansowane statystyki bezpieczeństwa z możliwością generowania raportów graficznych; bieżący dostęp do logów instancji firewall z poziomu panelu administracyjnego. Premium Plus Firewall wydzielona wirtualna instancja firewall dla Abonenta administracja wirtualną instancją realizowana przez NASK, dostęp do panelu administracyjnego wirtualnej instancji firewall w trybie tylko do odczytu zaawansowane statystyki bezpieczeństwa z możliwością generowania raportów graficznych bieżący dostęp do logów instancji firewall z poziomu panelu administracyjnego; przyjmowanie zgłoszeń zmian konfiguracji systemu firewall realizowane przez Biuro Obsługi Klienta NASK w trybie całodobowym poprzez telefon oraz pocztę elektroniczną czas reakcji do końca kolejnego dnia roboczego od daty otrzymania zgłoszenia. NASK świadczy Usługę za opłatami określonymi w poniższej tabeli Corporate Firewall L.p. Opcja Opłata miesięczna w złotych Wybór opcji 1 Enterprise Firewall 2 Premium Firewall 3 Premium Plus Firewall 250 zł netto kwota zawarta w cenie abonamentu Za termin rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku konieczności zbudowania przez NASK złożonej polityki filtrowania transmisji danych, NASK zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu uruchomienia Usługi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 64800,00
  • Oferta z najniższą ceną: 64800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64800,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Usługa może być świadczona przez jednego wykonawcę ze względu na, że Wykonawca jest właścicielem łączy kablowych magistrali światłowodowej łączącej siedzibę Zamawiającego z operatorem. Zmiana operatora spowodowałaby nieuzasadnione koszty inwestycyjne połączenia i świadczenia usługi dla Zamawiającego.