Regulamin studiów doktoranckich

1. PODSTAWA PRAWNA

Studia Doktoranckie prowadzone są przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej "IM PAN", na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),
 2. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami),
 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.09.2011r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz.1169),
 4. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351).

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Studia doktoranckie w IM PAN mają charakter stacjonarny.
 2. Studia doktoranckie są czteroletnie; w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia studiów o rok.
 3. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa IM PAN. Nad przebiegiem i organizacją studiów doktoranckich czuwa komisja do spraw studiów doktoranckich powołana przez Dyrektora IM PAN po akceptacji przez Radę Naukową IM PAN.
 4. Dyrektor IM PAN, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IM PAN powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich, który jest przewodniczącym ww. komisji.
 5. Studia doktoranckie w IM PAN są współfinansowane z dwóch rodzajów źródeł:
  • studia finansowane ze środków na rozwój kadr naukowych otrzymywanych z ministerstwa przez IM PAN.
  • studia, które odbywają się w ramach projektów współfinansowanych przez instytucje państwowe lub Unii Europejskiej.
  W drugim przypadku uczestnicy studiów są zobowiązani przestrzegać regulaminów studiów doktoranckich w IM PAN oraz regulaminu danego projektu.
 6. Doktoranci studiują według indywidualnego programu studiów zatwierdzonego przez opiekuna naukowego i kierownika studiów doktoranckich opartego na harmonogramie studiów doktoranckich, który jest zawarty w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

3. PRZYJĘCIA NA STUDIA DOKTORANCKIE

 1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 2. Komisja do spraw doktoranckich pełni rolę komisji rekrutacyjnej, która przeprowadza rekrutacje na studia doktoranckie w IM PAN. Komisja ta podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
 3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia powiadomienia o decyzji, do dyrektora IM PAN. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 5. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:
  1. złożenie dokumentów, które zostaną wstępnie rozpatrzone przez komisję,
  2. egzamin ustny przed komisją, którego zasady i wymagania określone są w Załączniku 2 do niniejszego regulaminu.
  Kandydaci zagraniczni mogą być zwolnieni z egzaminu.
 6. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów doktoranckich jest pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

4. STYPENDIUM DOKTORANCKIE

 1. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie.
 2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego podejmuje Dyrektor IM PAN na wniosek doktoranta biorąc pod uwagę opinię komisji do spraw studiów doktoranckich.
 3. Dla studentów pierwszego roku opinia komisji oparta jest na wynikach egzaminu wstępnego, a dla studentów późniejszych lat, na wynikach egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów oraz postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

5. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 1. Pod koniec pierwszego roku studiów przed komisją do spraw studiów doktoranckich odbywa się egzamin kwalifikacyjny dla doktorantów krajowych i zagranicznych.
 2. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem niezbędnym do kontynuowania studiów doktoranckich.
 3. Szczegółowy program zajęć doktoranta jest ustalany indywidualnie na każdy semestr (lub rok akademicki) przez opiekuna naukowego.
 4. Zaliczenie semestru następuje na podstawie przedstawionej karty egzaminów i zaliczeń z podpisami prowadzących zajęcia lub w innej formie zgodnej z umowami pomiędzy uczelniami a IM PAN lub z wewnętrznymi procedurami IM PAN. Zaliczenie prowadzonych zajęć dydaktycznych następuje na podstawie zaświadczenia z uczelni.
 5. Do końca czwartego roku studiów doktorant powinien złożyć rozprawę doktorską wraz z opinią promotora oraz zdać egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego.
 6. Obrona pracy doktorskiej powinna nastąpić do końca odpowiedniego roku kalendarzowego.
 7. Szczegółowe zasady przeprowadzenia przewodu doktorskiego regulują odrębne przepisy.

6. OBOWIĄZKI I PRAWA DOKTORANTA

 1. Doktorant zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania regulaminu studiów doktoranckich, realizacji programu i prowadzenia badań naukowych,
  2. afiliowania swoich publikacji i wystąpień mianem IM PAN,
  3. składania corocznych sprawozdań według wymagań IM PAN.
 2. Doktorant powinien prowadzić i aktualizować stronę internetową zawierającą informacje na temat zainteresowań i badań naukowych, jak również publikacji i wystąpień. Informacje z tej strony będą wykorzystywane przez komisję do spraw studiów doktoranckich przy opracowywaniu opinii dotyczącej przedłużenia stypendium.
 3. Doktorant niewywiązujący się z obowiązków może zostać skreślony z listy uczestników studiów. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów. Od decyzji tej służy odwołanie do Dyrektora IMPAN w ciągu czternastu dni od jej otrzymania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 4. Doktorantom przysługuje prawo, za zgodą kierownika i po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego, do odbywania staży krajowych i zagranicznych oraz prowadzenia badań w krajowych lub zagranicznych jednostkach naukowych. Okres pobytu na stażu naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów.
 5. Doktorant ma prawo do 8 tygodni przerwy wakacyjnej. Przerwę tę należy wykorzystać w każdym roku studiów w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 6. Doktoranci mogą korzystać z biblioteki IM PAN.
 7. Doktoranci mają prawo do zmiany opiekuna naukowego za zgodą kierownika studiów doktoranckich.
 8. Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta, za którą IM PAN, zgodnie z przepisami pobiera opłatę.
 9. Doktoranci IM PAN tworzą samorząd, który może posiadać organy i wybierać przedstawicieli.
 10. Doktoranci, którzy otrzymali stypendium, mogą za zgodą kierownika studiów doktoranckich, pozostawać w stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wykonywanie pracy nie powinno kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.
 11. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut IM PAN.

7. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW I OPIEKUNA NAUKOWEGO

 1. Kierownik studiów doktoranckich:
  1. organizuje realizację programu studiów doktoranckich,
  2. dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
  3. zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich,
  4. utrzymuje bezpośredni kontakt z doktorantami oraz z ich opiekunami naukowymi w sprawach dotyczących realizacji programu studiów doktoranckich,
  5. sprawuje ogólną opiekę nad doktorantami, udziela informacji o przepisach dotyczących studiów doktoranckich i przyjmuje skargi i zażalenia.
 2. Opiekun naukowy:
  1. sprawuje opiekę nad pracą naukową doktoranta i wspiera doktoranta w jego samodzielnej pracy badawczej,
  2. z chwilą otwarcia przewodu doktorskiego powinien objąć promotorstwo pracy doktorskiej,
  3. przygotowuje, zgodnie z programem studiów, coroczne plany pracy doktoranta (plan badań naukowych, wyznaczenie wykładów, seminariów, materiałów do egzaminów itp.) i - poprzez stałe konsultacje - czuwa nad realizacją tych planów,
  4. opiniuje coroczne sprawozdania składane przez doktoranta i przedstawia opinie w sprawie otwarcia przewodu,
  5. ustala do końca I roku studiów podstawowe kierunki badań, których wyniki będą wchodzić w skład pracy doktorskiej.
 3. W przypadku niewłaściwego wypełniania obowiązków przez doktoranta opiekun naukowy składa szczegółowe uzasadnienie wniosku o skreślenie doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich do kierownika studiów doktoranckich.
 4. W przypadku zamierzonej dłuższej nieobecności opiekun naukowy jest zobowiązany wskazać osobę, która w czasie jego nieobecności będzie opiekować się doktorantem. O tym fakcie opiekun naukowy powiadamia kierownika studiów doktoranckich.
 5. Dla doktorantów, których opiekun naukowy nie jest pracownikiem IM PAN wydelegowany zostanie pracownik naukowy IM PAN pełniący rolę opiekuna dodatkowego. Do jego zadań należy opieka nad doktorantem w kwestiach organizacyjnych w IM PAN.

8. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin wprowadzony jest uchwałą Rady Naukowej IM PAN z dnia 25.10.2012.
 2. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin studiów doktoranckich z dnia 22.06.2012.
 3. Niniejszy regulamin posiada dwa załączniki: harmonogram studiów doktoranckich i wymagania na egzamin wstępny.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek