PRAKTYKI DLA STUDENTÓW
zainteresowanych badaniami naukowymi

W programie cykle zajęć obejmujące m. in.:

Opiekunem praktyk w roku akademickim 2012/2013 będzie
profesor Wiesław Żelazko

Istnieje możliwość, za zgodą Dziekana, zaliczania proponowanych zajęć jako praktyki zawodowej zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Zgłoszenia w Sekretariacie
INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO PAN
ul. Śniadeckich 8, pok. 111, tel. 522-81-00, im@impan.pl