INSTRUKCJA DLA ORGANIZATORÓW

Przed zmianą jakiejkolwiek strony należy się zalogować klikając na Admin, a na nowo otwartej stronie podając username i password otrzymane w mailu z Sekretariatu Centrum Banacha.
Po zakończeniu redagowania należy sie wylogować klikając na logout.
Zaleca się korzystać jedynie z narzędzi opisanych poniżej.
Zaleca się używać przeglądarki Mozilla Firefox - inne przeglądarki nie zawsze prawidłowo pokazują strony.
Organizator powinien poprawić lub uzupełnić stronę Home

Redakcja strony Home

Wchodzimy w Content → Pages, klikamy na Home. W polu announcement należy wpisać ewentualne zawiadomienia, np. Kiedy rozpocznie się rejestracja uczestników, ilu uczestników sie zgłosiło.

Pole Content jest opisane przez administrację Centrum Banacha na podstawie zgłoszenia. Można je zmienić, opisać cel konferencji, dla kogo jest przeznaczona, itp. Pole to nie może pozostać puste. Po wpisaniu należy wcisnąć Submit.

Redakcja strony Organizing Committee

Wchodzimy w Content → Pages, klikamy na Organizing Committee. W polu Content wpisujemy skład komitetu organizacyjnego, np.

Następnie klikamy Submit.
Strona ta jeszcze nie jest widoczna w internecie. Aby była widoczna należy w kolumnie Active w wierszu Organizing Committee uaktywnić ją klikając na czerwony krzyżyk false. Zamieni się on w true, a strona Organizing Committee będzie już widoczna w internecie.

Redakcja strony Scientific Committee

Jeśli konferencja posiada Komitet Naukowy strone tę redagujemy podobnie jak stronę Komitetu Organizacyjnego, nie należy zapomnieć o jej uaktywnieniu.

Redakcja strony Programme

Na stronie Programme każdy organizator wpisuje program swojej konferencji. Stronę tę należy również uaktywnić.

Na starcie strona ta jest zablokowana i zawiera przykładowy program. Program ten należy odpowiednio zmodyfikować, a w odpowiednim momencie uaktywnić stronę Programme poprzez kliknięcie na stronie Content → Pages w kolumnie Active w wierszu Programme false, by zamienił sie w true.

Redakcja strony Participants

Stronę tę organizator może redagować tak samo jak stronę Komitetu Organizacyjnego. Można też i zaleca się korzystać z automatycznej rejetracji uczestników.
Część uczestników organizator może sam wpisać, Uczestnicy, którzy zarejestrowali się przez moduł rejestracyjny i zostali zaakceptowani przez organizatora są dopisywani do tej listy.
Tekst w Forms: można skasować jedynie wtedy, gdy nie korzystamy z modułu rejestracyjnego.

Korzystanie z modułu rejestracja uczestników

 1. Organizator na stronie Home powinien w announcement podać datę rozpoczęcia i zakończenia rejestracji uczestników.
 2. Uaktywnić panel rejestracyjny, klikając na stronie Content → Pages czerwony krzyżyk false w kolumnie Active w wierszu Registration
 3. Po zakończeniu rejestracji panel rejestracyjny należy zmienić na nieaktywny klikając w odpowiednim miejscu na true

Zgłaszający się na konferencję jest zobowiązany zarejestrować się poprzez stronę Registration.
Zglaszający się otrzymuje email, w którym proszony jest o potwierdzenie rejestracji, co polega na kliknieciu podanego w liście linku, wtedy otwiera się strona konferencji, gdzie należy tylko wpisac hasło.
Dopiero po potwierdzeniu rejestracji organizator konferencji otrzymuje email z powiadomieniem.

 1. Organizator powinien wejść na stronę
  Users&Groups → Frontend User ManagementUsers.
  Na dole tej strony znajduje się lista emaili osób, które się zarejestrowały. Organizator konferencji może zaakceptować osobę lub nie. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni e-mail, a nastepnie Next. Wówczas ukażą się informacje podane przez kandydata na uczestnika konferencji.
  Następnie klikamy Back i możemy zaakceptować klikając na okienko w wierszu approved. Następnie ponownie Next i Submit. Po wykonaniu powyższego na liście uczestników ukaże się zaakceptowana osoba.
 2. Korzystając z modułu Frontend User Management organizator może sam dodać uczestników, w tym celu będąc w Users&Groups → Frontend User ManagementUsers korzysta z opcji Add User wpisuje Email Address, jakieś wymyślone hasło, potem Next wypełnia pola First Name, Last Name i Affiliation i Submit Ponownie wraca na strone Users&Groups → Frontend User ManagementUsers wybiera wprowadzony email i zaznacza approved ☑. Potem znów Next i Submit.
Obsługa tego modułu jest niewygodna, w pierwszym kroku confmanager powinien widzieć Imię i Nazwisko zamiast emaila, następnie widzieć wszystkie dane na jednym ekranie i na tym samym ekranie powinien je móc zaakceptować.
Nadto przydałyby sie dodatkowe pola w formularzu.

Redakcja strony Abstracts

Zarejestrowany uczestnik poprzez stronę Abstracts może podać tytuł swego referatu z abstraktem lub bez.

Zarządzanie abstraktami

Wiadomość o złożeniu abstraktu przychodzi e-mailem do organizatora konferencji.
Należy w tym przypadku wejść w Content → News → Articles.

Na dole strony podane są tytuły referatów. By stały się widoczne na stronie Abstracts należy kliknąć false, by zamienił sie w true.

Sensowna wydaje się zmiana nazwy Abstracts na Talks. w tym celu
z Content → Pages wybieramy Abstract
w polu Title wpisujemy Talks
w polu Menu Text: Talks,
zaś w Content wpisujemy List of Talks.
Należy pozostawić zapis {news category="General"} – w przeciwnym razie zarządzanie abstraktami będzie niemożliwe.
Zmiany zatwierdzić przyciskiem Submit.

List of abstracts powinno się nazywać List of talks.
Uczestnik konferencji gdy wypełnia okienko Submit your abstract może podać jedynie tytuł. First/Last Name też powinny być wymaganymi polami. W przeciwnym razie Confmanager ma problem: musi sam znaleźć Imię i Nazwisko odpowiadające e-mailowi i je dopisać. Jednak jeśli dopisze to w polach First/Last Name to otrzyma błąd. By otrzymać poprawny efekt należy podac Nazwisko i Imię (w tej kolejności) w polu Content, a nie wypelniać pól Firs/Last Name.

Dodawanie stron

Na stronie Content → Pages przy pomocy Add New Content można dodać nowe strony, np. Social Events.

Inne

Zmiana loginu, password, emaila
Organizator w menu My Preferences > My Account może zmienić swój login, password i email.
Zmiana emaili, na które przychodzą powiadomienia,
Powiadomienia o rejestrujących się uczestnikach i powiadomiania o proponowanych referatach i abstraktach przychodzą na email ustalony wcześniej przez Sekretariat Centrum Banacha. By zmienić te emaile należy skontaktować się z Sekretariatem BC.
Dane o zarejestrowanych uczestnikach
By mieć dane o zarejestrowanych uczestnikach z menu
Users&Groups > Frontend User Management > Admin
znaleźćExport Users > Export Users to CSV:
i kliknąć Export – wtedy dane zapisują się na pliku feusers.csv na komputerze organizatora.
By zobaczyć te dane w tabeli należy zlokalizowac plik feusers.csv na swym komputerze i skorzystać z poniższego formularza

Wynik z tego formularza można też wykorzystać po zakończeniu rejestracji w celu redakcji listy uczestników wraz z ich afiliacją. W tym celu należy:

 1. zobaczyć źródło strony, którą formularz ten produkuje,
 2. zaznaczyć na tej stronie tekst od <ol> do </ol> i zapamiętać go np. przez Ctrl C
 3. Wejść na stronę Content > Pages > Participants
 4. w Content wybrać HTML
 5. w nowo otwarte okno wkleić zapamiętany tekst np. przez Ctrl V
 6. kliknąć Update
 7. wykasować tekst z okna Forms - w przeciwnym razie do nowej listy dołączy się stara
 8. Submit

Inne uwagi krytyczne