Antoni Cieśla
Dziekan Wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki

Doktorat honoris causa AGH
dla Profesora Czesława Olecha

Magnificencjo Panie Rektorze,
Wysoki Senacie,
Wysoka Rado,
Dostojny Doktorze Honorowy,
Dostojni Goście,
Szanowni Państwo

Uroczystość promocji doktora honoris causa jest zawsze największym świętem każdej uczelni.

Dziś święto to jest świętem Akademii Górniczo-Hutniczej, ale przede wszystkim jest wielkim dniem Wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki, który odtąd może w poczet swoich doktorów honorowych zaliczyć znakomitość tej miary, co profesor Czesław Olech.

Jako dziekan pragnę poinformować, że Rada naszego Wydziału jeszcze w marcu 2008 roku podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do JM Rektora i Wysokiego Senatu AGH o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa AGH profesorowi Czesławowi Olechowi. Dziekanem Wydziału był wówczas prof. Tomasz Szmuc.

Na promotora w postępowaniu o nadanie zaszczytnego tytułu zaproponowaliśmy prof. Wojciecha Mitkowskiego - inicjatora tego wydarzenia. Postanowiono zwrócić się z prośbą do Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wyrażenie opinii dotyczącej nadania prof. Czesławowi Olechowi tytułu doktora honoris causa AGH.

Chcę wysoki Senat poinformować także, że wniosek Rady Wydziału EAliE w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa został poparty uchwałami Rad Wydziałów:

Wysoki Senat w dniu 30 kwietnia 2008 - w odpowiedzi na naszą prośbę - podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa AGH prof. Czesławowi Olechowi, a w związku z wysoce pozytywnymi recenzjami opracowanymi przez przedstawicieli wyznaczonych Senatów w osobach prof. Andrzeja Pelczara (UJ) oraz prof. Lecha Górniewicza (UMK), na posiedzeniu w dniu 29 października 2008 roku, Senat AGH podjął uchwałę nadającą ten zaszczytny tytuł prof. Czesławowi Olechowi.

Wydział EAIiE widzi w osobie prof. Czesława Olecha wybitnego uczonego, który z wydziałem był związany już w latach pięćdziesiątych. Pierwszym bowiem miejscem zatrudnienia prof. Czesława Olecha była Akademia Górniczo-Hutnicza. Rozpoczął prace (18.08.1952) w Katedrze Matematyki kierowanej przez prof. S. Gołąba.

Profesor Czesław Olech przez szereg lat wykładał matematykę na naszej Uczelni, w szczególności na ówczesnym Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (obecnie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH), kształcąc w ten sposób przyszłą kadrę naukową, między innymi z zakresu automatyki i teorii sterowania. Wykłady dotyczyły między innymi: przestrzeni liniowych, układów równań, teorii macierzy, równań różniczkowych, postaci kanonicznej Jordana, przekształcenie Laplace'a, stabilności Lapunowa oraz funkcji zespolonych.

Rozwój każdej dziedziny nauki, ale szczególnie matematyki, sprowadza się do wychodzenia poza istniejące teorie, czyli wchodzenie na coraz to wyższe piętra abstrakcji. Rozwój matematyki, to także, a może przede wszystkim, odpowiadanie na problemy spoza matematyki, a więc rozwój jej zastosowań. Tylko wybitni matematycy otrzymują wyniki wchodzące na stałe do uprawianych przez nich dziedzin matematyki, dlatego, że właśnie tak budują matematykę i przejawiają przy tym pasję badawczą. Takim matematykiem jest właśnie profesor Czesław Olech.

O pasjach badawczych, o całokształcie osiągnięć Profesora zarówno w kraju jak i poza jego granicami mówić będzie z całą pewnością w swej laudacji promotor przewodu prof. W. Mitkowski, ja dodam tylko, że jako społeczność akademicka, jesteśmy dumni iż autorem kolejnych osiągnięć naukowych będzie Doktor Honorowy naszej Uczelni i naszego Wydziału.

Zrządzeniem losu dzisiejsza uroczystość odbywa się w roku jubileuszu 90-lecia istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej. Rok 2009 jest również rokiem jubileuszowym 90-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Te dwa fakty - w moim przekonaniu - pięknie komponują się w scenariusz dzisiejszego wydarzenia. Oto bowiem akademia czci największym wyróżnieniem jednego z najwybitniejszych przedstawicieli krakowskiej szkoły równań różniczkowych. Przez swoje związki z matematyką - zwłaszcza tą aplikacyjną - akademia w jakimś sensie wraca do swoich korzeni.

W imieniu Rady Wydziału dziękuję Wysokiemu Senatowi za podjęcie uchwały nadającej tytuł doktora honoris causa prof. Czesławowi Olechowi. Dziękuję raz jeszcze JM Rektorowi za osobiste zaangażowanie się w tę uroczystość i wyznaczenie jej terminu właśnie na dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję panu prof. Wojciechowi Mitkowskiemu za zainicjowanie tego wydarzenia i za wykonanie ogromnej pracy, która się z tym wiązała.

Wszystkim przybyłym na tę uroczystość bardzo dziękuję.

Panu prof. Czesławowi Olechowi, doktorowi honoris causa naszej uczelni dziękuję za uczynienie nam zaszczytu przyjęcia tego tytułu. Jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy dumni z tego faktu.

Panie Profesorze, od całej społeczności Wydziału, której przez szereg lat Pan służył swoją wiedzą i talentem dydaktycznym, składam Panu najlepsze życzenia dalszych sukcesów równie pięknych jak ten dzisiejszy, ale przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Panie Profesorze: PLURIMOS ANNOS!