prof. dr hab. Lech Górniewicz Toruń,
dnia 18 sierpnia 2008 roku

Opinia o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach
prof. dr. hab. Czesława Olecha w związku z wnioskiem
o nadanie Mu godności doktora honoris causa
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Czesław Olech jest wybitnym przedstawicielem krakowskiej szkoły matematycznej, a w szczególności szkoły równań różniczkowych Tadeusza Ważewskiego. O pozycji naukowej prof. Czesława Olecha w nauce polskiej, a także światowej świadczą następujące zaszczyty i wyróżnienia, członkostwa w stowarzyszeniach naukowych, nagrody i odznaczenia, działalność w instytucjach naukowych:

  1. Doktoraty honoris causa
  2. Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
  3. Nagrody i odznaczenia
  4. Działalność w instytucjach naukowych

Poniżej przedstawię w dużym skrócie ważniejsze obszary dorobku naukowego prof. Czesława Olecha. Głównymi obszarami badań naukowych prof. Czesława Olecha są jakościowa teoria równań różniczkowych oraz teoria sterowania pojmowana w ujęciu klasycznym, jak też sformułowana w terminach inkluzji różniczkowych. Warto podkreślić, że poza tymi głównymi obszarami badawczymi prace prof. Czesława Olecha dotyczą również: algebry wieloliniowej, teorii miary i całki, teorii macierzy, ogólnej teorii systemów, optymalizacji, pierścieni przemiennych i wreszcie historii matematyki. Profesor Czesław Olech, jak podaje Mathematical Reviews, opublikował ponad 80 prac w nim recenzowanych.

Warto z całym naciskiem podkreślić, że prace prof. Czesława Olecha na trwałe zapisane są w dorobku światowej myśli matematycznej. Uzyskał On, między innymi, ważne rezultaty dotyczące stabilności Lapunova, asymptotycznych własności rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych, Hipotezy Jacobianowej w przypadku wielomianów, rozwiązań okresowych i punktów osobliwych w problemach teorii równań różniczkowych oraz w teorii sterowania wyniki dotyczące istnienia ekstremalnych rozwiązań, problemów sterowania z wektorową funkcją kosztu istnienia rozwiązań dla inkluzji różniczkowych i problemów brzegowych. Profesor Czesław Olech uzyskał ponadto ważne wyniki w rachunku wariacyjnym, w analizie matematycznej (w związku z problemami funkcji uwikłanych) oraz w teorii miary i całki, w szczególności dla odwzorowań wielowartościowych. Wyniki Profesora Czesława Olecha leżą w głównym nurcie badań światowych i należą do klasyki teorii równań różniczkowych oraz teorii sterowania. Profesor Czesław Olech był zapraszany przez wiodące światowe ośrodki matematyczne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz w wielu krajach europejskich. Współpracował między innymi z Solomonem Lefschetzem, Philipem Hartmanem i Roberto Conti, a więc najwybitniejszymi matematykami zajmującymi się teorią równań różniczkowych. Profesor Czesław Olech na zaproszenie Solomona Lefschetza w latach 1960-1961 przebywał w Stanach Zjednoczonych. Profesor S. Lefschetz wysoko cenił szkołę prof. T. Ważewskiego, a szczególnie metodę retraktową, którą prof. Czesław Olech stosował rozwijając, między innymi, teorię sterowania. Był promotorem 9 prac doktorskich oraz recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych. Reasumując należy podkreślić, że dorobek naukowy prof. Czesława Olecha jest imponujący w wymiarze światowym.

Pierwszym miejscem zatrudnienia prof. Czesława Olecha była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, w której podjął pracę w roku 1952 w Katedrze Matematyki kierowanej przez prof. Stanisława Gołąba na obecnym Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Wykładał tutaj przez szereg lat liczne przedmioty matematyczne takie jak: algebra liniowa, równania różniczkowe i analiza zespolona. Profesor Czesław Olech ponadto uczestniczył czynnie w przygotowywaniu programów nauczania matematyki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Ścisłe związki naukowe prof. Czesława Olecha z Akademią Górniczo-Hutniczą przyczyniły się do rozwoju fundamentu dla nauk technicznych jakim jest matematyka i w konsekwencji do powstania oddzielnego Wydziału Matematyki Stosowanej. Profesor Czesław Olech zawsze służył swoją wnikliwą radą we wszystkich problemach dotyczących rozwoju matematyki w Polsce i w szczególności w Akademii Górniczo-Hutniczej. Osobiste kontakty wielu pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej z prof. Czesławem Olechem miały bezpośredni wpływ na ich rozwój naukowy, dydaktyczny oraz osiągnięcia organizacyjne.

Reasumując uważam, że wybitny dorobek naukowy, bardzo wysoka pozycja naukowa na arenie światowej oraz istotny wpływ na rozwój szeroko pojmowanej matematyki w Akademii Górniczo-Hutniczej czynią prof. Czesława Olecha znakomitym kandydatem do nadania Mu godności doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w roku jubileuszu 90 rocznicy jej istnienia. Tym samym gorąco opowiadam się za nadaniem Profesorowi Czesławowi Ołechowi godności doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.