A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT
21 3 2008

Young researcher positionsfrom October 2008, 1 year, number of positions: up to 6, deadline for applications: May 21, 2008.

Summary:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na stanowiska badawcze dla młodych matematyków w roku akademickim 2008/2009 na okres od 1-go roku do 2 lat Oferta dotyczy stanowisk asystenta i adiunkta. Warunkiem udziału w Konkursie jest uzyskanie doktoratu z matematyki nie wcześniej niż w 2006 r. i rok urodzenia nie wcześniejszy niż 1976. Do Konkursu mogą być dopuszczone osoby bez doktoratu, ale z pracą doktorską bliską ukończenia; w takim przypadku potrzebna jest szczegółowa opinia promotora. Kandydat powinien wskazać, z kim lub pod czyją opieką zamierza pracować w Instytucie Matematycznym PAN. Podania wraz z opisem programu badań, życiorysem, listą publikacji i odbitkami najważniejszych prac oraz dwoma listami rekomendacyjnymi prosimy nadsyłać w terminie do 21 maja 2008 r. na adres: "KONKURS" Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10, skr. poczt. 21 Dodatkowe informacje uzyskać można u Pani Anny Poczmańskiej pod numerem telefonu 0-22-5228-101. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2008 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku. Dyrekcja Instytutu Matematycznego PAN

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image