A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT
25 2 2008

Docent positions, from October 2008, 5-7 years, number of positions: 2, deadline for applications: February 25, 2008.

Summary:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs na 5-7-letnie stanowiska docenta Osoby, przyjęte w ramach konkursu będą zobowiązane do prowadzenia intensywnej działalności badawczej w dziedzinie matematyki lub jej zastosowań. Instytut oczekuje, że przyjęte osoby stworzą w IM PAN swoje zespoły badawcze (m.in. poprzez seminaria, opiekę nad początkującymi matematykami), bądź istotnie wzmocnią zespoły istniejące. Instytut oczekuje udziału w krajowych i międzynarodowych programach badawczych i grantach. Osiągnięcia osób zatrudnionych w ramach tego konkursu będą podlegać okresowej ocenie. Oczekuje się uzyskania dorobku będacego podstawą do wystąpienia o tytuł naukowy profesora. IM PAN oferuje dwa takie stanowiska od roku akademickiego 2008/2009, dla osób ze stopniem doktora habilitowanego. Podania wraz ze szczegółowym opisem planowanego programu badawczego (organizacyjnego), życiorysem, propozycją zakładu, w którym kandydat chciałby pracować, listą publikacji i odbitkami najważniejszych prac z ostatnich lat prosimy nadsyłać w terminie do 25 lutego 2008 r. na adres: KONKURS 7 Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10, POB 21 Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej Instytutu lub pod numerem telefonu (Warszawa) 5228-101. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie kwietnia 2008 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku. Dyrekcja Instytutu

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image