JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Komunikat nr 1

W dniach 30 sierpnia - 6 września 2011 r. odbędzie się w Zakopanem-Kościelisku w Domu Wczasowym Siwarna Czterdziesta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki. Rejestracja uczestników rozpocznie się w poniedziałek 29 sierpnia po południu.

W bieżącym roku Konferencja Zastosowań Matematyki będzie obradować równolegle z XVII Krajową Konferencją Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, która odbywa się corocznie od 1995 roku. Ma ona na celu wymianę doświadczeń i propagowanie zastosowań matematyki w biologii i medycynie. Co roku wydawana jest książeczka konferencyjna z obszernymi streszczeniami wszystkich referatów. Najlepsze prace konferencyjne są publikowane w Applicationes Mathematicae. Dodatkowo w tym roku wydany zostanie specjalny tom Mathematical Population Studies z wybranymi pracami. Rejestracja uczestników KKZMBM rozpocznie się we środę 31 sierpnia po południu, konferencja zakończy się 6 września.

Do zorganizowania konferencji Komitet Matematyki PAN w porozumieniu z Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy powołał Komitet Organizacyjny i Radę Programową Konferencji.

Celem konferencji jest prezentacja metod matematycznych mających zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, w szczególności w przemyśle, ubezpieczeniach, finansach, bankowości, kolejnictwie, transporcie itp.

Uczestnicy konferencji mają możliwość przedstawienia skonstruowanych przez siebie modeli matematycznych na odpowiednich sesjach tematycznych.

W programie przewidziane są sesje.

W programach sesji przewidziane są prezentacje zaproszonych wykładowców, również zagranicznych, oraz 15-20-minutowe komunikaty uczestników.

Organizatorzy postanowili poświęcić sesję analizy numerycznej i obliczeń naukowych pamięci dr. Andrzeja Wakulicza, wieloletniego członka Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego tej konferencji. Sesja odbędzie się w poniedziałek 5 września. W ramach Sesji przewidziane są referaty i komunikaty związane z analizą numeryczną i jej zastosowaniami, które były przedmiotem zainteresowań i badań Andrzeja Wakulicza. Długość wystąpień i czas trwania Sesji będą uzależnione od liczby zgłoszeń. Wieczorem planowane jest spotkanie wspomnieniowe.

W przypadku dużej liczby zgłoszonych komunikatów Komitet Organizacyjny będzie zmuszony zaproponować niektórym autorom przedstawienie swych wyników na sesji plakatowej. Komunikaty zgłoszone lub zakwalifikowane na sesję plakatową będą miały stałą ekspozycję w jednej z sal, po wcześniejszym 5-minutowym przedstawieniu na specjalnej sesji. Dzień i godziny sesji plakatowej będą podane w programie konferencji.

Plakat należy przygotować w formacie A2 w układzie pionowym (jedna lub dwie kartki o wymiarach 420×594 mm), tekst powinien być złożony czcionką (co najmniej) 20 pt. Plik (PDF, TeX lub Corel) prosimy przesłać do 31 lipca 2011 r. do organizatorów, którzy zapewnią wydruk plakatów. Niezależnie od sesji uczestnicy będą mogli umawiać się z autorami eksponowanych prac w ciągu trwania całej konferencji.

Podczas sesji Kto wie jak to rozwiązać? uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia zagadnień, z których rozwiązaniem mają trudności.

Począwszy od XXX Konferencji jest fundowana co roku nagroda dla młodych matematyków (do 35 lat) za najlepszy referat wygłoszony na konferencji. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie o nagrodę, proszone są o nadesłanie oprócz streszczenia szerszej wersji pracy.

Uprzejmie informujemy, że autorzy wyróżniających się referatów i doniesień naukowych będą zapraszani do opublikowania swych wyników w Matematyce Stosowanej.

Uczestnikom zapewnione będzie zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 1150 zł łącznie z opłatą konferencyjną. W przypadku wzrostu cen kwota ta może ulec zmianie. W sobotę, 3 września planowana jest uroczysta kolacja z tańcami. W niedzielę, 4 września przewidywane są wycieczki. Organizatorzy zarezerwowali pewną liczbę biletów na Kasprowy Wierch.

Materiały konferencyjne uczestnicy otrzymają w ,,Siwarnie". Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy nadsyłać na załączonym kwestionariuszu
(Plik PDF Plik MeX Plik tekstowy) lub przez WWW na formularzu rejestracyjnym.
Prosimy o jednoczesne dokonanie wpłaty całej kwoty lub zaliczki w wysokości 400 złna konto Instytutu Matematycznego PAN

BPH SA O/Warszawa, nr 37 1060 0076 0000 3210 0014 0946
tytuł wpłaty: Siwarna + nazwisko(a) uczestnika(ów)

w terminie do 8 lipca 2011 r. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.Pozostałą kwotę uczestnicy wpłacą po przybyciu na konferencję.

 

Koszt uczestnictwa w Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie wynosi 950 zł. Terminy: przesłanie pełnej wersji referatów - 29 maja 2011, zgłoszenie udziału w konferencji bez wygłoszenia referatu - 10 lipca 2011, wniesienie pełnej opłaty konferencyjnej - 8 lipca 2011 na konto podane powyżej (tytuł wpłaty: Siwarna-biologia + nazwisko(a) uczestnika(ów)).

Osoby, które zamierzają wziąć udział w konferencji, proszone są o możliwie szybkie nadsyłanie zgłoszeń i wpłat ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Informacje dla wykładowców i autorów komunikatów

Wykładowcy i uczestnicy, którzy zamierzają wygłosić odczyt lub komunikat, czy przedstawić go na sesji plakatowej, proszeni są o streszczenie jednostronicowe, nadające się do bezpośredniego powielenia, z marginesami z wszystkich stron 2,5 cm. W lewym górnym rogu prosimy wpisać imię i nazwisko autora(ów) wraz z tytułami i nazwą instytucji.

Osoby referujące będą miały do dyspozycji tablice, rzutniki pisma i rzutnik multimedialny.

Streszczenia wykładów i komunikatów oraz problemów na sesję Kto wie jak to rozwiązać? prosimy wysyłać pod adresem wymienionym w kwestionariuszu lub (w postaci plików TeX-owych) pocztą elektroniczną pod adresem emailnie później niż do 8 lipca 2011 r.

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Łukasz Stettner

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek