JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Program

30 sierpnia 2011 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Rozpoczęcie konferencji
9.20 Andrzej Świerniak
Teoria sterowania w rozumieniu i zwalczaniu nowotworów
11.00 Przerwa
11.30 Jerzy Zabczyk
Sterowalność do zera ze znikającą energią
12.15 Bronisław Jakubczyk
Szeregi nieprzemiennych zmiennych i nieliniowe układy sterowania
Sesja popołudniowa
14.45 Maciej Wiśniewolski
O rozkładzie hiperbolicznego procesu Bessela
15.30 Krzysztof Topolski
Porządek submodularny w zagadnieniu fizyki statystycznej
16.00 Teresa Rajba
O zastosowaniach twierdzenia Choqueta do badania losowo nadniezmienniczych miar
16.30 Karol Andrzejczak
The lifetime model with two types of competing risks
17.00 Barbara Popowska
Funkcja przetrwania strumienia zagrożeń i jej aproksymacja
17.30 Zygmunt Wróbel, Henryk Gacki, Bartosz Luppa, Magdalena Kulawik
Metody analizy i przetwarzania obrazów
19.00 Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN
 

31 sierpnia 2011 r. (środa)

Sesja przedpołudniowa – sala A
9.00 Wojciech Zajączkowski
Globalne regularne rozwiązania niejednorodnych równań Naviera-Stokesa
9.35 Irena Pawłow
Zagadnienia początkowo-brzegowe dla równań typu Cahna-Hilliarda
10.05 Zbigniew Peradzyński
Nadokreślone układy równań cząstkowych i ich zastosowania
10.40 Bernard Nowakowski
Istnienie i regularność rozwiązań równań mikropolarnych w trójwymiarowych obszarach cylindrycznych
11.00 Przerwa
11.30 Ewa Schmeidel, Zenon Zbąszyniak
An application of Darbo's fixed point theorem in investigation of periodicity of solutions of difference equations
11.55 Jan Koroński
Metoda wyznaczania nieznanego współczynnika zależnego od czasu dla równania parabolicznego w przestrzeni nieskończeniewymiarowej
12.15 Jan Janas
Zastosowania asymptotyki rozwiązań równań różnicowych drugiego rzędu w analizie spektralnej operatorów
12.40 Zbigniew Walczak
O pewnych klasach operatorów w wagowych przestrzeniach funkcyjnych
Sesja przedpołudniowa – sala B
9.00 Władysław Szczotka
Asymptotyka wirtualnego czasu czekania w wielkim obciążeniu dla pewnych systemów kolejkowych
9.30 Mykola Bratiichuk
Strategia progowa i histerezyjna dla systemów Erlanga z powtarzalnymi zgłoszeniami
10.15 Iryna Usar
Optimal hysteresis strategies and convergence rate for queues with repeated calls
10.45 Przerwa
11.30 Wiesława Dąbała
Szacowanie wyników badania na próbie losowej z niepełną realizacją
12.00 Przemysław Spurek, Krzysztof Misztal
k-means optimization of the Karhunen-Loève Transform I
12.20 Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek
k-means optimization of the Karhunen-Loève Transform II
12.40 Katarzyna Brzozowska-Rup, Antoni Leon Dawidowicz
Problemy związane z implementacją pomocniczego filtru cząsteczkowego
Sesja popołudniowa – sala A
14.45 Przemysław Rola
Warunki równoważne dla braku arbitrażu
15.10 Agnieszka Rygiel, Łukasz Stettner
Warunki na brak arbitrażu dla prostych strategii
15.35 M. Bratiichuk, D. Derfla
Dyskontowa funkcja Gerbera-Shiu dla procesu ryzyka ze zmiennym tempem napływu wpłat
16.00 Agnieszka Mruklik
Stochastyczna techniczna stopa oprocentowania opisana modelem Hulla i White'a zastosowana do kalkulacji jednorazowej składki netto w ubezpieczeniach na życie – analiza symulacyjna
16.20 Przerwa
16.30 Prezentacja plakatów – sala A
19.30 Sesja plakatowa – sala C
  Przemysław Błachnio, Jerzy Kapelewski
Struktura funkcji Greena równania Helmholtza dla ośrodka warstwowego
  Adam Deptuła
Wagowe równania logiczne wytycznych projektowania w optymalizacji dyskretnej układów maszynowych
  Adam Deptuła, Marian A. Partyka
Znaczenie wierzchołków początkowych w rozkładach struktur kompleksowych i grafów rozgrywających parametrycznie w badaniu własności dynamicznych układów maszynowych
  Karol Gajda
Arytmetyka zmiennopozycyjna a punkty stałe odpychające
  Wojciech Gamrot
O empirycznym estymatorze Horvitza-Thompsona
  Alicja Ganczarek-Gamrot
Wielowymiarowe modele FIGARCH w ocenie ryzyka na polskim rynku energii elektrycznej
  Tadeusz Kowalski, Wawrzyniec Sadkowski
Zastosowanie rodziny C-regularyzacyjnej do badania sterowalności uogólnionego zagadnienia falowego
  Rafał Kucharski
Wycena opcji metodami analizy wypukłej
  Rafał Łuszczyna
Ocena rangi ważności parametrów eksploatacyjnych pompy zębatej na podstawie testu Fishera-Snedecora oraz standaryzowanych współczynników BETA
  Ł. Mierzejewski, W. Niemiro, W. Rejchel, M. Zalewska
Czynniki wpływające na występowanie zakażeń szpitalnych: regresja rangowa i scoring
  Marcin Pitera
Odporne metody optymalizacji portfela, przy wykorzystaniu oczekiwanej użyteczności i funkcji Copula
  Bartłomiej Płaczek
Modelowanie ruchu drogowego z zastosowaniem liczb rozmytych
  Oksana Pryshchepa
On retrial queues controlled by the hysteresis strategy
  Joanna Smejda
Dyskretne zagadnienie brzegowe z parametrem
  Małgorzata Sobolewska, Roman Bobryk
Stochastyczny model SIS rozprzestrzeniania epidemii
  Ewa Sokołowska
Asymptotyczne zachowanie rozwiązań modelu fluidowego w sieci z protokołem SRPT dla dużych czasów
 

1 września 2011 r. (czwartek)

Sesja przedpołudniowa KZM – sala A
9.00 Alicja Jokiel-Rokita, Ryszard Magiera
Estymacja i predykcja dla procesów odnowy z trendem
9.45 Jarosław Bartoszewicz, Magdalena Frąszczak
Ciągłość nieobciążonych estymatorów parametru skali w niezmienniczych metrykach
10.10 Michał Pulit, Alicja Jokiel-Rokita
Nieparametryczna estymacja krzywej ROC w oparciu o wygładzone dystrybuanty empiryczne
10.35 Michał Chrzanowski, Ryszard Magiera
Zgodność nieparametrycznych estymatorów pola pod krzywą ROC
11.00 Przerwa
11.30 Tadeusz Inglot, Alicja Janic, Jadwiga Józefczyk
Adaptacyjne testy dla jednowymiarowej symetrii
11.55 Artur Bryk
Zastosowanie randomizacji w modelu regresji do estymacji wariancji silnie zależnych błędów
12.20 Wojciech Niemiro
Nieasymptotyczne oszacowania dokładności algorytmów MCMC
12.40 Ryszard Zieliński
Estymacja wysokich kwantyli
Sesja popołudniowa KZM – Konkurs – sala A
14.45 Jan Burczak
Asymptotyka czasowa rozwiązań układu Kellera-Segela z nieliniową dyfuzją
15.10 Kamil Kaczyński
Implementacja algorytmu SOSEMANUK w strukturze FPGA
15.35 Piotr Nowak
Uporządkowanie stochastyczne estymatorów metody momentów parametrów rozkładu gamma
16.00 Tomasz Piasecki
Stacjonarne równania Naviera-Stokesa z warunkami brzegowymi poślizgu-wpływu
16.25 Gabriel Pietrzkowski
Rozwiązanie ogólnego układu Lie-Scheffersa na grupie sl(2) oraz równania Riccatiego
16.50 Wojciech Rejchel
O regresji rangowej, jej estymatorach i ich własnościach
17.15 Jerzy Respondek
Efektywny algorytm odwracania konfluentnych macierzy Vandermonde'a
17.40 Dariusz Zawisza
Nowe spojrzenie na ryzyko modelu w zarządzaniu aktywami i zobowiązaniami
Sesja przedpołudniowa KKZMBM – sala B
9.15 Otwarcie konferencji
9.30 Zaproszony referat – Maria Wideł
Wzajemna sygnalizacja pomiędzy komórkami eksponowanymi i nieeksponowanymi na promieniowanie jonizujące: potencjalne implikacje w radioterapii nowotworów
11.00 Przerwa
11.30 Piotr Szulc
Zgodność kryteriów mBIC i mBIC2
12.00 Małgorzata Wańczyk, Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz
Porównanie dwóch algorytmów opartych na łańcuchach Markowa zastosowanych w rozpoznawaniu sekwencji kodujących białko u prokaryotów
12.30 Magdalena Malina, Małgorzata Bogdan
Metody oparte na logicznej regresji w zastosowaniu do analizy położenia genów wpływających na cechy ilościowe
Sesja popołudniowa KKZMBM – sala B
14.30 Michał Krześlak, Andrzej Świerniak
Przestrzenne gry ewolucyjne a popromienny efekt sąsiedztwa
15.00 Maciej Sobczyński, Paweł Mackiewicz
Zastosowanie samoorganizujących się map (SOM) do opisu zależności pomiędzy składem aminokwasowym białek a ekologicznymi cechami mikroorganizmów
15.30 Paweł Gołąb
Epidemie w sieciach bezskalowych
16.00 Przerwa
16.30 Roman Jaksik, Michał Marczyk, Joanna Polańska, Andrzej Polański
Algorytm eliminacji artefaktów w mikromacierzach oparty o metody rozpoznawania obrazów
17.00 Sławomir Świrydowicz, Michał Wiktor
Polepszenie diagnostycznej efektywności mammografii przez zastosowanie odpowiedniego procesu kolorowania mammogramów
19.30 Ognisko
 

2 września 2011 r. (piątek)

Sesja przedpołudniowa – Wspólna sesja XL KZM i XVII KKZMBM
9.00 Ryszard Rudnicki
Chaos dla podstawowego modelu strukturalnego dynamiki populacyjnej
9.45 Jerzy Klamka, Andrzej Świerniak
Analiza własności dynamicznych modeli terapii antyangiogennej
10.30 Katarzyna Pichór
Asymptotyczna stabilność i wymiatanie półgrup podstochastycznych
11.00 Przerwa
11.30 Urszula Foryś, Marek Bodnar
Proste modele wzrostu guza litego
12.00 Zofia Sikorska-Piwowska i inni
Model protezy naczyniowej w kończynie dolnej człowieka z uwzględnieniem antropogenezy, w świetle lokomocji dwunożnej
12.30 Adam Bobrowski
Od dyfuzji na grafach do łańcuchów Markowa poprzez asymptotyczne sklejanie stanów
Sesja popołudniowa – Wspólna sesja XL KZM i XVII KKZMBM – sala A
15.15 Zbigniew Peradzyński
Mechano-chemiczne efekty towarzyszące dyfuzji wapnia i wpływające na nią
15.45 Kazimierz Piechór
Uproszczony mechano-chemiczny model zbuforowanych fal wapniowych
16.15 Przerwa
16.30 Piotr Szopa, Tomasz Lipniacki, Bogdan Kaźmierczak
Przestrzenny model aktywacji komórek immunologicznych typu B
17.00 Zuzanna Szymańska, Mark Chaplain, Mirosław Lachowicz, Dariusz Wrzosek
Modelowanie matematyczne procesu inwazji nowotworowej: znaczenie adhezji komórka-komórka i komórka-macierz
17.30 Jan Poleszczuk, Urszula Foryś, Monika Piotrowska
Nowe podejście do modelowania i sterowania terapią antyangiogenną
Sesja popołudniowa KZM – sala B
14.45 Jurij Głazunow
Modelowanie dynamiki przebiegu przeżycia emocjonalnego w trakcie wyłonienia celu przez człowieka
15.30 Witold Kosiński, Paweł Rembelski
Markowski model optymalizacyjnego algorytmu mrówkowego
16.15 Stefan Kotowski
Równoważność algorytmów genetycznych
16.45 Marek Śmieja
Entropy of the mixture of sources
Sesja specjalna
19.00 ,,Kto wie, jak to rozwiązać?''
20.30 Tadeusz Trzaskalik
Koncert Muzyka a matematyka. Kontrapunkt J. S. Bacha
 

3 września 2011 r. (sobota)

Sesja przedpołudniowa KZM – Warsztaty kryptologiczne – sala A
9.00 Michał Misztal
Kryptoanaliza różnicowa szyfru PP-1
9.35 Mateusz Buczek
Dobre, bo polskie – analiza polskich konstrukcji funkcji skrótu
10.00 Piotr Bora, Tomasz Kijko, Łukasz Dzieł
Koprocesor klucza publicznego dla ciała GF(p)
10.20 Wojciech Powiertowski, Jan Szuster, Maciej Kaczkowski
Moduł kryptograficzny w zastosowaniach w telefonie AC-16SCIP oraz urządzeniu IPSec
10.40 Marek Grądzki
Rozkład złożoności baz normalnych w ciałach charakterystyki 2
11.00 Przerwa
11.30 Michał Glet
Kryptoanaliza strukturalna sieci SAN
12.00 Marek Paradiuk
System ochrony kryptograficznej łączności radiowej ZT
12.30 Robert Dryło
Zastosowania w kryptografii krzywych eliptycznych i hipereliptycznych o małych stopniach zanurzeniowych
Sesja popołudniowa KZM – sala A
14.45 Łukasz Stettner
O dyskretyzacji problemów zatrzymywania na skończonym horyzoncie czasowym procesów Markowa z czasem ciągłym
15.15 Wiesław Grygierzec
O pewnym problemie sterowania dla stochastycznego 2-D równania Naviera-Stokesa
15.40 Zdzisław Stempień
Zadanie sterowania optymalnego opisane nieliniowym równaniem belki i jego aproksymacja typu Galerkina
16.05 Marta Kostrzewska, Lesław Socha
Gry kooperacyjne w sieciach przepływów
16.30 Tyrone E. Duncan
Infinite Time Horizon Control of Linear Systems with Fractional Brownian Motions
17.15 Bożenna Pasik-Duncan
Control of Some Linear Stochastic Equations in a Hilbert Space Driven by a Fractional Brownian Motion with a Quadratic Cost
19.00 Uroczysta kolacja
Sesja przedpołudniowa KKZMBM – sala B
9.30 Zaproszony referat – Dariusz Wrzosek
Oddziaływanie drapieżnik-ofiara i morfogeneza – klasyka biomatematyki i nowe wyzwania
11.00 Przerwa
11.30 Jarosław Śmieja
Uwagi o tempie pojawiania się glukozy we krwi
12.00 Joanna Stachowska-Piętka, Jacek Waniewski
Modelowanie procesu ultrafiltracji podczas dializy otrzewnowej
12.30 Maciej Pyrka, Piotr Boguś
Dyskretne i nierozciągliwe modele łańcucha polimerowego
Sesja popołudniowa KKZMBM – sala B
15.00 Krzysztof Psiuk-Maksymowicz, Damian Borys
Studium obliczeniowe wzrostu unaczynionego guza (in situ)
15.30 Mariusz Ziółko, Rafał Samborski, Jakub Gałka, Bartosz Ziółko
Rozpoznawanie mówcy z użyciem transformacji falkowo-fourierowskiej
16.00 Przerwa
16.30 Mateusz Kopacz
Matematyczny model chemioradioterapii
17.00 Mikhail Kolev
Modelowanie numeryczne interakcji nowotwór – system immunologiczny
 

5 września 2011 r. (poniedziałek)

Sesja przedpołudniowa KZM – sala A
Uroczysta sesja poświęcona pamięci dra Andrzeja Wakulicza
9.00 Wspomnienia o Andrzeju Wakuliczu
Łukasz Stettner, Henryk Woźniakowski, Wiesław Grzesikiewicz, Teresa Regińska
9.30 Teresa Regińska
Zagadnienia odwrotne dla równań eliptycznych
10.00 Maksymilian Dryja
Nieciągła metoda Galerkina dyskretyzacji zagadnień brzegowych dla równań eliptycznych
10.30 Stefan Paszkowski
Elementarne metody przekształcania pewnych ułamków łańcuchowych
11.00 Przerwa
11.30 Czesław Woźniak
O roli tolerancji w modelowaniu matematycznym
11.55 Wiesław Grzesikiewicz, Artur Zbiciak
Zastosowanie pochodnej ułamkowego rzędu do modelowania układów fizycznych
12.20 Krystyna Ziętak
Zastosowanie aproksymacji Padégo do wyznaczania funkcji macierzowych
12.40 Henryk Leszczyński
Metody wielokrokowe dla równań różniczkowych w postaci kanonicznej Schaudera
Sesja popołudniowa KZM – sala A
14.45 Tadeusz Trzaskalik, Sebastian Sitarz, Cezary Dominiak
Metoda Bipolar i jej modyfikacje
15.15 Robert Kruszewski
Model Hicksa a endogeniczne cykle koniunkturalne
15.45 Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki
Parametry multiplikatywne zmiennych losowych i ich zastosowania w ekonomii
16.15 Piotr Śliwka, Tomasz Kulpa
Odwrócony kredyt hipoteczny
16.45 Jarosław Łazuka, Henryk Kołakowski
Własności rozwiązania zagadnienia początkowego dla układu równań sprężystości materiałów nieprostych
17.15 Jerzy Kapelewski, Przemysław Błachnio
Kształtowanie efektywnych parametrów elektrodynamicznych i sprzężonych w planarnych kompozytach magnetodielektrycznych
Sesja przedpołudniowa KKZMBM – sala B
9.30 Zaproszony referat – Leonora Bużańska
Procesy rozwojowe komórek macierzystych na domenach biofunkcjonalnych (in vitro)
11.00 Przerwa
11.30 Volodymir G. Zinkovsky, Olga V. Zhuk, Grzegorz Oloś, Maksym Zhuk
Model jednoczesnego działania ksenobiotyków na organizm i metody analizy ich toksyczności
12.00 Antoni Leon Dawidowicz, Jerzy Leszek Zalasiński
Matematyczny model pompy jonowej (Na+/K+—ATP-azy)
12.30 Monika Joanna Piotrowska, Urszula Foryś, Marek Bodnar
Model logistyczny z opóźnieniem i leczeniem
Sesja popołudniowa KKZMBM – sala B
14.30 Krzysztof Puszyński, Roman Jaksik
Obliczeniowy model regulacji siRNA na ścieżce sygnałowej p53
15.00 Marek Bodnar, Urszula Foryś, Jan Poleszczuk
Analiza modeli reakcji biochemicznych z opóźnieniem
15.30 Jakub Pękalski, Savas Tay, Tomasz Lipniacki
Stochastyczne wzbudzenia w układzie regulatorowym NF-κB
 

6 września 2011 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa KZM – sala A
9.00 Michał K. Urbański, Janusz Wąsowski
Reprezentacja pomiarów z progiem
9.30 Paweł Keller
Czy za pomocą kwadratur adaptacyjnych można obliczać wartości główne całek w sensie Cauchy'ego?
9.50 Iwona Wróbel
Własności numeryczne algorytmów wyznaczania uogólnionej odwrotności Moore'a-Penrose'a
10.10 Bogusław Bożek, Wiesław Solak, Zbigniew Szydełko
Zastosowanie korektur brzegowych do szacowania sum szeregów
10.30 Jakub Kierzkowski
Metody iteracyjne rozwiązywania równania Sylvestera
10.50 Zakończenie konferencji
Sesja przedpołudniowa KKZMBM – sala B
9.00 Panel dyskusyjny (prowadzi prof. Urszula Foryś)
Otwarte problemy związane z modelowaniem biomedycznym
11.00 Zamknięcie konferencji
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek