JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Program

2 września 2014 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Rozpoczęcie konferencji
9.30 Tadeusz Trzaskalik
Dyskretne wielokryterialne wspomaganie decyzji - metody i zastosowania
11.00 Przerwa
  Sesja naukowa dedykowana pamięci doc. Eugeniusza Fidelisa
11.30 Łukasz Stettner
Wspomnienie o doc. Eugeniuszu Fidelisie
11.45 Władysław Szczotka
Czasy przebywania jednostki w tandemach kolejkowych
12.30 Maria Kamińska-Zabierowska
Problem zachowania porządków stochastycznych przez systemy
Sesja popołudniowa
15.00 Agnieszka Jurlewicz
Graniczne procesy subordynowane dla błądzeń losowych z czasem ciągłym w modelowaniu zjawisk relaksacyjnych
15.45 Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski
O charakteryzacji rozkładów wybranych funkcjonałów brownowskich oraz o ich zastosowaniach
16.30 Krzysztof J. Szajowski
O pewnej ochronie danych
17.15 Katarzyna Steliga, Dominik Szynal
Momenty centralne rozkładów liczących należących do klasy Panjera i momenty pewnych rozkładów złożonych
19.30 Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN
 

3 września 2014 r. (środa)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Teresa Regińska
Zastosowanie metod regularyzacji do wyznaczania parametrów wiązki laserowej
9.30 Wiesław Grzesikiewicz, Piotr Piórkowski, Artur Zbiciak
Zagadnienie Cauchy'ego ułamkowego rzędu w zadaniach mechaniki i elektrotechniki
10.00 Przemysław Kiciak
Numeryczna minimalizacja całkowej krzywizny Mengera dla krzywych zamkniętych
10.30 Grzegorz Sługocki
On the computational problems concerning the non-least squares approximation
11.00 Przerwa
11.30 Paweł Keller
Rekurencyjne algorytmy odwracania macierzy trójprzekątniowych. Część 1
11.50 Iwona Wróbel
Rekurencyjne algorytmy odwracania macierzy trójprzekątniowych. Część 2
12.10 Jakub Kierzkowski, Alicja Smoktunowicz, Iwona Wróbel
Iteracyjne poprawianie z relaksacją dla równań macierzowych
12.35 Maksymilian Dryja
Prosty algorytm równoległy dla dyskretyzacji równań eliptycznych
Sesja popołudniowa
15.00 Zbigniew Palmowski i inni
Prawdopodobieństwo ruiny dla procesu ryzyka z intensywnością składek zależną od stanu rezerw
16.00 Jakub Trybuła, Dariusz Zawisza
Optymalizacja portfela inwestycyjnego dla monotonicznej modyfikacji funkcjonału Markowitza
16.30 Przerwa
16.45 – 18.00 Prezentacja plakatów
19.00 – 20.30 Sesja plakatowa

 

Adam Deptuła
Indukcyjne drzewa decyzyjne (entropia) jako odpowiednik zmodyfikowanych drzew logicznych w wyznaczaniu rangi ważności zmiennych decyzyjnych projektowanego układu

Adam Deptuła
Synteza grafów zależności dla struktur drzewiastych rozgrywających parametrycznie

Anna Małgorzata Deptuła
Określenie wag kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych

Anna Małgorzata Deptuła
Metoda określania ważności kryteriów przez eksperta w przedsiębiorstwie wdrażającym innowacje techniczne

Anna Małgorzata Deptuła, Adam Deptuła
Określanie kluczowych elementów oceny w szacowaniu ryzyka innowacyjnego z wykorzystaniem pakietu indukcyjnego DeTreex

Mieczysław Gruda, Włodzimierz Rembisz
Istnienie optymalnych równowag konkurencyjnych w kontekście zależności między wzrostem gospodarczym i spójnością terytorialną

Anna Gryboś
European Women in Mathematics

Justyna Kufel
Modelowanie i estymacja marż monopolistycznych

Jerzy Gawinecki, Jarosław Łazuka, Józef Rafa
Oszacowania Lp–Lq rozwiązania zagadnienia Cauchy'ego dla układu równań nielokalnego modelu termosprężystości

Barbara Popowska, Karol Andrzejczak
Przesunięty rozkład Pascala, jego własności i aproksymacja

Marcin Sydow
Approximation Guarantees for Max Sum and Max Min Facility Dispersion with Parameterised Triangle Inequality and Applications in Result Diversification

Marian A. Partyka, Agnieszka Tiszbierek
Znaczenie wielowartościowości kodowania podczas ustalania rangi ważności zmiennych decyzyjnych na przykładzie wybranego elementu automatyki i sterowania

Agnieszka Tiszbierek
Komputerowe wspomaganie procesu wyznaczania optymalnych logicznych wielowartościowych drzew decyzyjnych

Małgorzata Migda, Małgorzata Zbąszyniak, Zenon Zbąszyniak
On uniform stability for some systems of difference equations

 

4 września 2014 r. (czwartek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Piotr Nowak
Wnioskowanie statystyczne na podstawie danych pogrupowanych
9.30 Michał Chrzanowski
Nieparametryczna bayesowska estymacja AUC
10.00 Wiesław Chmielnicki, Katarzyna Stąpor
Modyfikacja strategii zestawiania par do rozwiązywania problemu wieloklasowego
10.30 Wiesława Dąbała
Oszacowania wybranych parametrów podpopulacji w badaniu na nieprostej próbie losowej z ograniczoną informacją o prawdopodobieństwach wyboru i niekompletną realizacją
11.00 Przerwa
11.30 Teresa Ledwina, Grzegorz Wyłupek
Testowanie dodatniej kwadrantowej zależności
12.00 Tadeusz Inglot, Alicja Janic
Testowanie symetrii I
12.30 Tadeusz Inglot, Alicja Janic
Testowanie symetrii II
Sesja popołudniowa
15.00 Michał Brzozowski
Zastosowanie teorii błądzeń losowych w wycenie opcji europejskich
15.30 Michał Pulit
Porównanie asymptotycznych błędów średniokwadratowych wybranych estymatorów nieparametrycznych krzywej ROC
16.00 Przemysław Rola
Arbitraż na rynkach z bid-ask spreads
16.30 Przerwa
16.45 Kamil Stępień, Bogdan Stępień
Hipoteza - krzywa wiedzy dziecka
17.15 Michał Wroński
Zastosowanie ciał rozszerzonych w celu przyspieszenia obliczeń na krzywych eliptycznych
19.30 Ognisko
 

5 września 2014 r. (piątek)

Sesja przedpołudniowa
  Sesja naukowa dedykowana pamięci prof. Witolda Kosińskiego
9.00 Stefan Kotowski
Prof. dr hab. Witold Kosiński, jego życie i dzieło
9.30 Józef Kubik
Prof. Witold Kosiński 13.VIII.1946 - 14.III.2014 in memoriam
10.00 W. Kosiński, W. Oliferuk, K. Kochanowski
Problem odwrotny przy wyznaczaniu dyfuzyjności cieplnej materiałów za pomocą impulsowej termografii podczerwieni
10.30 Piotr Prokopowicz
Skierowane Liczby Rozmyte – łatwe i proste obliczenia na liczbach rozmytych
11.00 Przerwa
11.30 Bronisław Jakubczyk
Odwracalne układy sterowania z dyskretnym czasem: geometria i optymalność
12.15 Maciej Sablik
Twierdzenie Fubiniego w zastosowaniach matematyki
15.00 Wyjazd na koncert Ayaki Meiwy i prof. Tadeusza Trzaskalika do Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem (ul. Sienkiewicza 12)
19.30 Kto wie, jak to rozwiązać?
 

6 września 2014 r. (sobota)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Wojciech Zajączkowski
Stabilność rozwiązań dwuwymiarowych równań Naviera-Stokesa
9.45 Tadeusz Rzeżuchowski
Inkluzje różniczkowe z impulsami opisanymi miarą dyskretną i rozszerzenia na miary ciągłe
10.30 Mariusz Jurkiewicz
Istnienie co najmniej trzech rozwiązań dla pewnej klasy zagadnień brzegowych wyższego rzędu
11.00 Przerwa
11.30 Piotr Polak, Grigory Sklyar
Asymptotyka C0-półgrup na pewnych gęstych, niedomkniętych zbiorach: zastosowania w analizie stabilności równań typu neutralnego
12.00 W. Likus, V. A. Vladimirov
Solitary waves in the model of active media, taking into account relaxing effects
12.30 Justyna Ogorzały
Quasistatic contact problem with time delay for viscoelastic materials
Sesja popołudniowa
15.00 Jerzy Gawinecki, Piotr Bora, Mariusz Jurkiewicz, Tomasz Kijko
Zastosowanie krzywych eliptycznych do konstrukcji bezpiecznych algorytmów i protokołów kryptograficznych
15.45 Mariusz Jurkiewicz
Kilka uwag dotyczących bezpieczeństwa RSA
16.10 Jerzy Kapelewski
O pewnych problemach modelowania własności transmisyjnych mikrofalowych ekranów nanokompozytowych
16.55 Andrzej Dukata, Jerzy Kapelewski
O pewnym modelu fal sprzężonych w warstwach magnetodielektrycznych
17.25 Bogdan Stępień, Kamil Stępień
Edukacja a wybory
19.00 Uroczysta kolacja
 

8 września 2014 r. (poniedziałek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Ryszard Rudnicki
Procesy kawałkami deterministyczne w modelach biologicznych
9.50 Leon Bobrowski
Płaszczyzny wierzchołkowe i płaskie wzorce w wielowymiarowej przestrzeni cech
10.25 Piotr Śliwka
Łańcuchy Markowa jako narzędzie oceny skuteczności procesu terapeutycznego
11.00 Przerwa
11.30 Zbigniew Peradzyński, Bogdan Kaźmierczak
Modelowanie szybkich (CICI) fal wapniowych w komórkach
12.15 Marek Śmieja
Wymiar entropijny kombinacji miar
Sesja popołudniowa
15.00 Mariusz Niewęgłowski
Markowska zgodność i kopuły dla warunkowych łańcuchów Markowa
15.50 Arkadiusz Misztela
O niejednoznaczności rozwiązań równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana
16.30 Anna Gryboś
Rekonstrukcja sygnału w próbkowaniu sterowanym zdarzeniami
17.00 Wiesław Larecki, Stefan Kotowski
Metoda wyprowadzenia macierzy mutacji dla algorytmów genetycznych
17.30 Krzysztof Ławecki
Algorytm estymacji funkcji kawałkami liniowej
 

9 września 2014 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Tomasz Komorowski, Milton Jara, Stefano Olla
Transport energii w układzie oscylatorów harmonicznych ze zdegenerowanym szumem
9.50 Maciej Kamiński
Analityczne metody porównywania modeli kontaktów
10.20 Łukasz Stettner
Markowskie gry w czasie dyskretnym z niesymetryczną obserwacją
11.05 Zakończenie konferencji
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek