Program

W pierwszych dniach konferencji będzie czynne stoisko, na którym firma GAMBIT zaprezentuje swoje produkty.

15 września 2015 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Rozpoczęcie konferencji
9.15 Bartek Wilczyński
Macierze kontaktów chromosomowych – od skomplikowanej biologii do ciekawej matematyki (I)
11.00 Przerwa
11.30 Andrzej Palczewski
Optymalne portfele inwestycyjne w modelu Blacka–Littermana dla dowolnych rozkładów
12.15 Władysław Szczotka
GI/GI/1 systemy z nieskończonymi średnimi czasów obsługi i odstępów między zgłoszeniami
Sesja popołudniowa
15.00 Tomasz Komorowski, Stefano Olla
Transport energii w układzie oscylatorów harmonicznych ze zdegenerowanym szumem
15.45 Henryk Gacki, Łukasz Stettner
Asymptotyczna stabilność pewnego nieliniowego równania typu Boltzmanna
16.15 Teresa Rajba
Zastosowanie wypukłych porządków stochastycznych do badania nierówności między operatorami kwadraturowymi
16.45 Ewelina Seroka, Lesław Socha
Stabilność liniowych hybrydowych układów z parametrycznym niegaussowskim wymuszeniem
17.15 Krzysztof Topolski
Zastosowanie porządku supermodularnego w analizie modelu Isinga z losowym polem zewnętrznym
19.00 Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN

16 września 2015 r. (środa)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Bartek Wilczyński
Macierze kontaktów chromosomowych – od skomplikowanej biologii do ciekawej matematyki (II)
11.00 Przerwa
11.30 Wojciech Zajączkowski
Stabilność dwuwymiarowych rozwiązań równań Naviera–Stokesa z warunkami brzegowymi typu Naviera
12.30 Joanna Rencławowicz
Model przepływu nieściśliwego w cylindrze dla dużych danych
16.00 Koncert Muzyka klasyczna na 4 ręce Ayaki Meiwy i prof. Tadeusza Trzaskalika
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem (ul. Sienkiewicza 12)

17 września 2015 r. (czwartek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Bozenna Pasik-Duncan
Linear Stochastic Control with Quadratic and Exponential Quadratic Cost and State and Control Dependent Noise
9.45 Jerzy Klamka, Jolanta Tańcula
Metoda badania stabilności sieci komputerowej niezależnie od opóźnień kolejkowania
10.25 Dariusz Zawisza
Ergodyczne równanie HJB z nieograniczonym współczynnikiem dyskonta
11.00 Przerwa
11.30 Andrzej Just, Zdzisław Stempień
Zadanie sterowania optymalnego opisane wielowymiarowym równaniem belki i jego aproksymacja typu Galerkina
12.00 Zdzisław Porosiński, Marek Skarupski, Krzysztof J. Szajowski
Koncepcja problemu okresu trwania oraz jego rozszerzenie
12.30 Paweł Woźny
Nowe zastosowania baz dualnych w CAGD
Sesja popołudniowa
15.00 Yaroslav Chabanyuk, Uliana Khimka, Anastasia Kinash
Diffusion process with small diffusion in Markov media
15.30 Przerwa
15.35 Roksana Brodnicka
The convolution of measures in the model of particles collisions
16.10 Jacek Dębowski
Optymalna aproksymacja całki stochastycznej względem procesu Poissona funkcji regularnych w modelu asymptotycznym
16.45 Marcin Pitera
Reguła 20/60/20
17.20 A. Karczewska, P. Rozmej, M. Szczeciński, B. Boguniewicz
Metoda elementów skończonych dla uogólnionego równania KDV
19.00 Ognisko

18 września 2015 r. (piątek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Piotr Bolesław Nowak
Wnioskowanie statystyczne na podstawie prób niepełnych
9.30 Marek Męczarski
Porządek stop-loss w ujęciu bayesowskim
10.00 Wiesława Dąbała
Oszacowanie frakcji odpowiedzi w pytaniach drażliwych z wykorzystaniem metody randomizac ji Liou–Chow–Mosley'a
10.30 Agnieszka Kulawik
Rozpoznawanie obrazów w eksperymencie diagnostycznym
11.00 Przerwa
11.30 Roman Różański
Predykcyjne bootstrapowe przedziały i obszary ufności dla wielowymiarowych modeli szeregów czasowych oraz heteroskedastycznych modeli szeregów czasowych z zastosowaniami do weryfikacji i konstrukcji modeli
12.15 Mykola Bratiichuk
Zadanie o bankructwie dla procesu ryzyka na przedziale
Sesja popołudniowa
15.00 Tadeusz Trzaskalik
Podejście quasi-hierarchiczne w wielokryterialnych procesach dynamicznych
15.30 Zbigniew Świtalski
Równowagi konkurencyjne w modelach rynku z jednostkowym popytem i ograniczeniami budżetowymi
16.10 Jakub Bielawski
Uogólniona miara względnego niedostatku
16.45 Przerwa
16.50 – 18.00 Prezentacja plakatów
19.00 – 20.00 Sesja plakatowa

Artur Bryk
Rozkład asymptotyczny estymatora wielkości skoku funkcji regresji

Adam Deptuła
Modyfikacja rozkładu grafu rozgrywającego parametrycznie na przypadek wielowymiarowego grafu zależności

Adam Deptuła
Wielowymiarowe grafy zależności rozgrywające parametrycznie w opisie mechatronicznych układów kaskadowych

Adam Deptuła, Marian A. Partyka
Analiza porównawcza klasyfikacyjnych metod informacyjnych

Anna Małgorzata Deptuła, Adam Deptuła
Zastosowanie struktur rozgrywających parametrycznie w analizie kryteriów oceny ryzyka innowacji

Anna Małgorzata Deptuła
Analiza wpływu pośrednich ocen eksperta na wagę kryterium oceny

Mieczysław Gruda, Włodzimierz Rembisz
Równowaga konkurencyjna w warunkach niepewności i ryzyka w kontekście wzrostu gospodarczego

Jerzy Klamka
Sterowalność układów dynamicznych

Barbara Popowska, Karol Andrzejczak
Rozkład Weibulla i jego zastosowanie w teorii niezawodności

Anna Sulima
Estymacja bayesowska modelu DSGE z rozkładem szoków t-Studenta

Agnieszka Tiszbierek, Marian A. Partyka
Komputerowe wspomaganie wyznaczania optymalnych logicznych wielowartościowych drzew decyzyjnych dla rangi ważności parametrów pompy zębatej z podciętym zębem

Agnieszka Tiszbierek
Problemy komputerowego wspomagania procesów decyzyjnych z uwzględnieniem zmiennych warunkowych i interakcyjnych

Małgorzata Migda, Małgorzata Zbąszyniak, Zenon Zbąszyniak
On Lipschitz stability for some systems of difference equations

20.00 ,,Kto wie, jak to rozwiązać?''

19 września 2015 r. (sobota)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Maksymilian Dryja
Jednopoziomowy algorytm równoległy Neumanna Dirichleta dla dyskretyzacji równań eliptycznych
9.30 Justyna Ogorzały
Penalization method for a class of variational-hemivariational inequalities with history operator
10.00 Paweł Keller, Iwona Wróbel
Oszacowanie błędów zaokrągleń numerycznego przybliżania wartości głównych całek w sensie Cauchy'ego
10.30 Grzegorz M. Sługocki
On the numerical solution of an ODE using an orthogonal expansion
11.00 Przerwa
11.30 Łukasz Stettner
Asymptotyka wartości optymalnej wartości funkcji użyteczności od procesu bogactwa przy nieobserwowanych czynnikach ekonomicznych
12.10 Przemysław Rola
Arbitraż i asymptotyczny arbitraż na rynkach z bid-ask spreads
12.40 Agnieszka Rygiel, Łukasz Stettner
Warunki na brak prostego arbitrażu z bid-ask spreads
Sesja popołudniowa
15.00 Kamil Kaczyński
Algorytm steganograficzny PM1 wykorzystujący trójkowy kod Hamminga
15.30 Michał Wroński, Michał Kędzierski
Realizacja koprocesora wspierającego kryptoanalizę prob lemów opartych na krzywych eliptycznych
16.00 Piotr Bora
Sprzętowa selekcja funkcji boolowskich
16.30 Arkadiusz Orłowski
Odwracalne i uniwersalne operacje logiczne – nietrywialne własności i zastosowania
17.00 Anna Strzeżek, Ludwik Trammer, Marcin Sydow
Eksperymenty z operatorem kontrolującym różnorodność populacji w algorytmie genetycznym
19.00 Uroczysta kolacja

21 września 2015 r. (poniedziałek)

Sesja przedpołudniowa wspólna z Konferencją Mathematics in Technical and Natural Sciences
9.00 Ryszard Rudnicki
Procesy kawałkami deterministyczne: asymptotyka rozkładów
9.50 Fabio Bagarello
Applications of quantum tools for macroscopic systems
10.30 M. S. Elaeva, M. Yu. Zhukov, E. V. Shiryaeva
The Goursat problem and hodograph method
11.00 Przerwa
11.30 Zbigniew Peradzyński
Hydrodynamic type of systems-methods and results
12.15 El-Haj Laamri, Michel Pierre
Global existence for reaction-diffusion systems with nonlinear diffusion and control of mass
Sesja popołudniowa
15.00 Leon Bobrowski
Eksploracja wzorców wierzchołkowych w zbiorach danych
15.30 Zofia Sikorska-Piwowska, Sławomir Paśko
Zastosowanie wielowymiarowej przestrzeni Eulera w analizie ruchów kończyn w lokomocji naczelnych
16.10 Kamil Jodź
Stochastyczne modelowanie umieralności w populacjach niejednorodnych
16.40 Agnieszka Mruklik
Ludzka umieralność a mierniki poziomu życia – wybrany model stochastyczny
17.10 Marta Kornafel
Wpływ opóźnienia efektu inwestycji na proces akumulacji kapitału

22 września 2015 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Wojciech Niemiro
Algorytmy MCMC dla procesów Markowa z czasem ciągłym
9.50 Anna Sulima
Zupełność i optymalizacja rozszerzonego modelu Blacka Scholesa–Mertona
10.15 Sebastian Baran, Zbigniew Palmowski
Optymalizacja oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Craméra–Lundberga
10.40 Jacek Chudziak
O dodatniej jednorodności składki równoważnej użyteczności w teorii skumulowanej perspektywy
11.05 Zakończenie konferencji

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek