Program

4 września 2018 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Otwarcie konferencji
9.20 Urszula Ledzewicz, Heinz Schättler
Optimal control in biomedical problems (zaproszony referat)
11.00 Przerwa
11.30 Małgorzata Bogdan
Lokalizacja genów odpowiedzialnych za cechy złożone genetycznie
12.15 Zbigniew Peradzyński
Fale wapniowe podtrzymywane napływem wapnia przez kanały jonowe w błonie komórkowej
Sesja popołudniowa
15.00 Krzysztof Bartoszek
Filogenetyczny faktyczny rozmiar próby oraz skoki ewolucyjne
15.30 Konrad Sakowski, Monika Joanna Piotrowska
Numeryczne symulacje transferów pacjentów oraz rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych w systemach opieki zdrowotnej
16.00 Piotr Bajger
Model matematyczny proliferacji i dojrzewania naczyń włosowatych
16.30 Przerwa
16.45 Agnieszka Siedlaczek
Nieparametryczna estymacja kwantylowych wersji krzywej Lorenza
17.15 Jacek Waldmajer
Teoria automatów krawieckich
19.00 Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN

5 września 2018 r. (środa)

Sesja przedpołudniowa
9.30 Adam Bobrowski
Co się dzieje z warunkami brzegowymi, gdy przechodzimy od trójwymiarowych do dwuwymiarowych równań reakcji-dyfuzji?
10.15 Andrzej Świerniak
Gry ewolucyjne w modelowaniu wpływu zewnętrznych interwencji na ewolucję nowotworów
11.00 Przerwa
11.30 Tomasz Lipniacki
Mechanizmy podejmowania decyzji w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej
12.00 Jarosław Śmieja
Mechanizmy tłumienia ścieżki sygnałowej NF-κB związane z szokiem termicznym na poziomie pojedynczych komórek wykryte za pomocą analizy jakościowej
12.30 Marcin Witkowski
Złożenie transformacji falkowej i Fouriera
Sesja popołudniowa
15.00 Krzysztof Fujarewicz
Estymacja funkcji początkowych dla układów z opóźnieniami na podstawie dyskretnych pomiarów
15.30 Zofia Sikorska-Piwowska
Model filogenezy żółwi na podstawie ich aparatu lokomocyjnego
16.00 Agnieszka Bartłomiejczyk
Dynamika uproszczonego modelu HPT
16.30 Adam Paszkiewicz
O pewnej koncepcji uogólnień kostki Rubika
17.00 Prezentacja plakatów
18.00 Kolacja dla uczestników XLVII KZM
19.00 Uroczysta kolacja dla uczestników XXIV KKZMBM
19.30 Sesja plakatowa

Roksana Brodnicka, Henryk Gacki
Asymptotyczna stabilność ewolucyjnych równań typu Boltzmanna

Artur Bryk
Rząd jednostajnej zgodności w zrandomizowanym modelu regresji dla silnie zależnych błędów

Adam Deptuła
Kompleksowe struktury rozgrywające parametrycznie dla grafu Hsu w analizie automatycznych skrzynek przekładniowych

Adam Deptuła, Anna Małgorzata Deptuła
Uwzględnienie złożoności obliczeniowej w analitycznym zapisie struktur rozgrywających parametrycznie dla grafu Hsu

Jerzy Gawinecki, Józef Rafa
L-L1 = time decay estimate to the solution of the Cauchy problem of the system of equations for nonlocal model of hyperbolic thermoelasticity theory

Mieczysław Gruda
Wariacyjne podejście w problemach równowagi ekonomicznej

Robert Kruszewski
Heterogeniczne oczekiwania a wahania produktu krajowego

Agnieszka B. Malinowska, Tatiana Odzijewicz
Optimal control of discrete-time fractional multi-agent systems

Marian A. Partyka, Adam Deptuła, Adam Krzyżak
Zastosowanie przybliżonych tablic decyzyjnych w klasyfikacji systemów informacyjnych

Agnieszka Tiszbierek
Potrzeba ustalania liczby gałęzi prawdziwych w komputerowym procesie wyznaczania rangi ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych

Agnieszka Tiszbierek
Przykład obliczeniowy ustalania liczby gałęzi prawdziwych w komputerowym procesie wyznaczania rangi ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych z zastosowaniem zmiennej zastępczej

Janusz Migda, Małgorzata Migda, Zenon Zbąszyniak
Asymptotically periodic solutions to difference equations of Sturm-Liouville type

6 września 2018 r. (czwartek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Heinz Schättler
From Necessary to Sufficient Conditions in Optimal Control Theory: Solutions to Practical Problems
9.50 Jerzy Klamka
Sterowalność układów dynamicznych
10.20 Wojciech Mitkowski
Zastosowania metod stabilizacji
11.00 Przerwa
11.30 Lesław Socha
Eksponencjalna stabilność względem części zmiennych liniowych stochastycznych układów z niegaussowskim wymuszeniem i z markowskimi przełączeniami
12.00 Krzysztof J. Szajowski
Asymetryczna informacja w grze Dynkina
12.30 Łukasz Stettner
O optymalizacji wypukłych funkcjonałów z liniową sterowaną dynamiką
Sesja popołudniowa – sala A
15.00 Moshe Goldberg
Stability of the θ-Method for Parabolic Initial-Value Problems
16.00 Maciej Sablik
Kilka uwag o pewnym problemie z Amer. Math. Monthly
16.30 Andrzej Just, Zdzisław Stempień
Dyskretna aproksymacja zadania sterowania optymalnego opisanego pewnym nieliniowym równaniem drgań belki
17.00 Jan Koroński
O problemie Cauchy'ego z warunkiem nielokalnym dla nieskończeniewymiarowego równania parabolicznego
17.30 Krzysztof A. Cyran i inni
Controlling unmanned blimp missions using virtual teleportation technology
19.30 Ognisko dla uczestników obu konferencji

6 września 2018 r. (czwartek)

Przed południem wycieczka dla uczestników XXIV KKZMBM

Sesja popołudniowa – sala B
15.00 Mikhail Kolev
Matematyczny model niektórych chorób autoimmunologicznych wywołanych wirusem
15.30 Krzysztof Puszyński
Oddziaływania pomiędzy stochastycznym przełączaniem genów a terapiami metronomicznymi
16.00 Andrzej Tomski
O stochastycznej ekspresji genów z udziałem pre-mRNA, mRNA i białek
16.30 Paweł Klimasara
Model koegzystencji traw i drzew na sawannach indukowanej losowymi pożarami
17.00 Przerwa
17.30 Monika Kurpas
Detekcja pojedynczoniciowych fragmentów DNA: rola Wip1 w ścieżce ATR
18.00 Anna Glodek
Metoda deizotopingu widm masowych oparta na systemach rozmytych
18.30 Malwina Gądek, Krzysztof Szajowski
Karty kontrolne dla cech asymetrycznych
19.00 Piotr Radziński
Analiza modelu drapieżnik-ofiara z chorobą w populacji drapieżników
19.30 Ognisko dla uczestników obu konferencji

7 września 2018 r. (piątek)

Sesja przedpołudniowa – sala B
9.00 Mirosław Krzyśko
Jan Czekanowski - antropolog i statystyk (zaproszony referat)
10.00 Przerwa
10.30 Elżbieta Ratajczyk
Dynamika cząstek samobieżnych w obszarach ograniczonych z perspektywy kinetycznej
11.00 Sebastian Sakowski
Predykcja cech patogenności bakterii Escherichia coli z wykorzystaniem modelu BiSSE i profilowania TRS-PCR
11.30 Marcin Choiński
Analiza globalnej dynamiki infekcji HIV komórek CD4+T i leczenia
12.00 Adam Korpusik
O nielokalnej dyskretyzacji uproszczonego modelu Andersona-Maya infekcji wirusowej
12.30 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

7 września 2018 r. (piątek)

Sesja przedpołudniowa – sala A
9.00 Leszek Plaskota
O efektywnym całkowaniu na Rd
9.40 Natalia Czyżewska
Nieliniowe równania różniczkowe z opóźnieniem i ich numeryczna aproksymacja w problemie produkcji stali o oczekiwanych własnościach
10.10 Andrzej Kałuża
Minimalny asymptotyczny błąd aproksymacji rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych ze skokami za pomocą algorytmów nieadaptacyjnych
10.35 Paweł Przybyłowicz
Adaptacyjna ze względu na trajektorie kontrola długości kroku dla aproksymacji rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych ze skokami
11.00 Przerwa
11.30 Paweł Morkisz
Efektywna aproksymacja całki Itô w przypadku analitycznego modelu zaburzeń
11.55 Bogusław Bożek, L. Sapa, M. Danielewski, K. Tkacz-Śmiech
Jednowymiarowy model matematyczny procesu azotowania żelaza
12.20 Tomasz Komorowski
Asymptotyka liniowego równania kinetycznego z interfejsem
Sesja popołudniowa
15.00 Grzegorz Wyłupek
Test permutacyjny w problemie dwóch prób dla danych cenzurowanych
15.30 Paweł Marcin Kozyra
Optymalne oszacowania wartości oczekiwanych i wariancji kombinacji liniowych k-tych rekordów
16.00 Marek Męczarski
O estymacji współczynnika dopasowania w statystyce aktuarialnej
16.30 Wiesława Dąbała
Estymacja wybranych parametrów populacji z zastosowaniem metod "Scrambled Response" i "Block Total Response" dla pytań drażliwych;
17.00 Kto wie, jak to rozwiązać?
19.30 Koncert

8 września 2018 r. (sobota)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Wojciech Zajączkowski
Problem przepływu dla równań Naviera-Stokesa
9.45 Justyna Ogorzały, Stanisław Migórski
Ewolucyjna nierówność wariacyjno-hemiwariacyjna z operatorami historii i~jej zastosowania w mechanice kontaktowej
10.20 Andrzej Makagon
Konstrukcja modelu PARMA z periodogramu
11.00 Przerwa
11.30 Jan Koroński
150 lat rozwoju teorii równań różniczkowych w Polsce
12.30 Henryk Gacki, Agnieszka Kulawik, Joanna Zwierzyńska
Porównanie metod rozpoznawania obrazów na przykładzie oceny jakości wina
Sesja popołudniowa
15.00 Tadeusz Trzaskalik, Maciej Nowak
Procedura wielokryterialna oparta na współczynnikach wymiany i jej wykorzystanie w kształtowaniu portfela projektów przez firmę
15.30 Jakub Bielawski
Czy poziom zamożności ma związek z awersją do ryzyka?
16.00 Jacek Chudziak
Zastosowanie średnich uwikłanych do badania własności składki równoważnej użyteczności
16.30 Marta Kornafel, Ivan Telega
Neoclassical growth model and natural capital dynamics
17.00 Agnieszka Lipieta
Adaptacyjne mechanizmy schumpeterowskiej ewolucji gospodarki
17.30 Henryk Gurgul
Zmienność stóp zwrotu a niepłynność dla wybranych spółek z giełdy warszawskiej i wiedeńskiej
19.00 Uroczysta kolacja

10 września 2018 r. (poniedziałek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Wręczenie dyplomów stypendium im. prof. Roberta Bartoszyńskiego
9.05 Łukasz Płociniczak
Modelowanie dynamiki klimatu
9.50 Jan Poleszczuk
Wykorzystanie modelowania propagacji fali pulsu do diagnostyki układu sercowo-naczyniowego u pacjentów hemodializowanych
10.35 Anna Denkowska
Zbieżność zbiorów konfliktowych i ich zastosowania
11.00 Przerwa
11.30 Piotr Gwiazda
Hipoteza Onsagera dla problemów początkowo-brzegowych układów praw zachowania
12.15 Zbigniew Peradzyński, Karol Makowski, Jacek Kurzyna
Matematyczny opis wyładowania na powierzchni dielektryka (flashover). Zastosowanie w silnikach satelitarnych
Sesja popołudniowa
15.00 Mariusz Niewęgłowski
Wsteczne stochastyczne równania różniczkowe z losowym horyzontem w zastosowaniu do kwadratowego zabezpieczania
15.30 Marek Kociński
O inwestowaniu na rynku finansowym z niedoborem płynności
16.00 Agnieszka Rygiel
Wycena opcji na rynku z cenami kupna i sprzedaży w modelu bez ustalonej miary probabilistycznej
16.30 Maria Górnioczek
Portfele akcji z osobliwą macierzą kowariancji
17.00 Sławomir Jarek
Budowa portfela papierów wartościowych przy osobliwej macierzy kowariancji

11 września 2018 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Teresa Rajba
O zastosowaniu metod probabilistycznych do badania nierówności dla funkcji wypukłych związanych z operatorami Bernsteina i Baskakova
9.40 Tomasz Cieślak
Zderzenia multipeakonów, jak uzyskiwać energię z fali
10.25 Paweł A. Ryszawa
Kwantowo inspirowany algorytm genetyczny o samoorganizującej się konfiguracji grup genów
11.00 Zakończenie konferencji

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek