JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Program

7 września 2010 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Rozpoczęcie konferencji
9.10 Bronisław Jakubczyk
Rozwinięcia Magnusa w równaniach różniczkowych i sterowanie
11.00 Przerwa
11.30 Ryszard Zieliński
O średniej arytmetycznej i medianie
12.15 Jerzy Zabczyk
O równaniu Heatha-Jarrowa-Mortona rynku obligacji
Sesja popołudniowa
15.00 Adam Jakubowski
Prognozowalność ułamkowych ruchów Browna
15.30 Henryk Gacki
Asymptotyczna stabilność pewnego nieliniowego równania typu Boltzmanna
15.50 Władysław Szczotka, Piotr Żebrowski
Asymptotyka wieku i resztowego czasu życia elementu
16.20 Teresa Rajba, Stanisław Rajba, Paweł Rajba
Prawdopodobieństwo kolizji w transmisji sieci bezprzewodowej
16.40 Katarzyna Steliga
Własności i charakterystyki α-zmodyfikowanego rozkładu dwumianowego i α-zmodyfikowanego rozkładu Poissona
17.00 Krzysztof Topolski
Aproksymacja procesów kolejkowych
17.20 Barbara Popowska
Poissonowska aproksymacja w systemach niezawodnościowych
17.40 Klara Janglajew
Moment equations to a linear system of difference equations
19.00 Otwarte posiedzenie Komisji Zastosowań Komitetu Matematyki PAN
 

8 września 2010 r. (środa)

Sesja specjalna Zastosowania matematyki ze Stanisławem Trybułą
9.00 Przemysław Scherwentke, Piotr Stawski, Krzysztof J. Szajowski
Teoria identyfikacji systemów elektroenergetycznych w pracach Stanisława Trybuły
9.30 Ryszard Magiera, Maciej Wilczyński
Wpływ Profesora Stanisława Trybuły na rozwój teorii estymacji sekwencyjnej dla procesów stochastycznych
10.00 Andrzej Grzybowski, Zdzisław Porosiński, Krzysztof J. Szajowski
O pewnych zagadnienia optymalnego sterowania
10.30 Tadeusz Radzik
Gry czasowe
11.00 Przerwa
Sesja przedpołudniowa
11.30 Paweł Hitczenko
Ogony perpetuit losowych
12.00 Jacek Wesołowski, Paweł Hitczenko
Uzbieżnianie rozbieżnych perpetuit
12.30 Maciej Wiśniewolski, Jacek Jakubowski
Metody wyznaczania momentów w modelu stochastycznej zmienności
Sesja popołudniowa
15.00 Maksymilian Dryja
Algorytm równoległy rozwiązywania dyskretyzacji MES równań eliptycznych o nieciągłych współczynnikach
15.30 Piotr Wojdyłło
Podejście dyfuzyjne w rekonstrukcji akustyki wnętrza
15.55 Paweł Keller
Praktyczny algorytm obliczania wartości głównych całek niewłaściwych funkcji oscylujących
16.15 Iwona Wróbel
Obrazy liczbowe macierzy i ich zastosowania
16.35 Renata Bujakiewicz-Korońska, Jan Koroński
Obliczenia ab initio dla cienkich włókien PbZr0.5Ti0.5O3
16.55 Przerwa
17.00 Prezentacja plakatów
19.30 Sesja plakatowa
  Przemysław Błachnio, Jerzy Kapelewski
Polarymetryczna analiza rozpraszania elektromagnetycznych fal milimetrowych na warstwach lodu o twardym podłożu
  Czesław Bylka
O kontrakcjach i ich punktach stałych w przestrzeniach unormowanych losowo i ich zastosowaniach
  Adam Deptuła
Logiczna ocena zmian parametrów konstrukcyjnych dla modelowania własności dynamicznych
  Jerzy Klamka, Jolanta Tańcula
Stabilność sieci komputerowych
  Marian Liskowski
Przestrzenie Sobolewa ,,z mieszanymi funkcjami''
  Rafał Łuszczyna
Interpretacja graficzna iloczynowego współczynnika regresji RI dla danego zbioru parametrów układu maszynowego
  Marian A. Partyka, Adam Deptuła
Zastosowanie układów wielowartościowych równań logicznych z wagowymi iloczynami do oceny rangi ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych systemów technicznych
  Marian A. Partyka, Rafał Łuszczyna
Multiplikatywna analiza regresji wielokrotnej z addytywną poprawką dla ustalonych zmiennych niezależnych w modelowaniu układów maszynowych
  Ewa Pawelec, Alicja Smoktunowicz
Wielomiany Czebyszewa w arytmetyce zmiennopozycyjnej
  Zbigniew Walczak
Some approximation properties of Szász-Mirakyan type operators
  Zenon Zbąszyniak
On some properties for dual spaces of Musielak-Orlicz function spaces
 

9 września 2010 r. (czwartek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Przemysław Wojtaszczyk
Świat po falkach – część I
11.00 Przerwa
11.30 Bożenna Pasik-Duncan
Linear-quadratic control for stochastic equations in a Hilbert space with a fractional Brownian motion
12.15 Anna Jaśkiewicz, Andrzej S. Nowak
Dyskontowane programowanie dynamiczne z nieograniczonymi funkcjami wypłaty
Sesja popołudniowa
15.00 Łukasz Stettner
Optymalne stopowanie procesów Markowa z nieciągłymi funkcjonałami
15.30 Wiesław Grygierzec
Rozwiązanie lepkościowe równania Hamiltona-Bellmana-Jacobiego dla sterowania optymalnego stochastycznego równania dyfuzji
15.55 Zbigniew Zaczkiewicz
Sterowanie optymalne dla układu różniczkowo-algebraicznego z opóźnieniem
16.15 Marek Malinowski, Mariusz Michta
Stochastyczne równania różniczkowe ze współczynnikami w zbiorach rozmytych I
16.40 Mariusz Michta
Stochastyczne równania różniczkowe ze współczynnikami w zbiorach rozmytych II
17.05 Jerzy Respondek
Synteza oraz optymalizacja algorytmów odwracania uogólnionych macierzy Vandermonde'a
17.35 Jan Koroński
Rozwiązanie uogólnione dla równania parabolicznego w przestrzeni nieskończeniewymiarowej
19.30 Ognisko
 

10 września 2010 r. (piątek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Roman Zmyślony, M. Fonseca, J. T. Mexia, B. K. Sinha
Estymacja i testowanie hipotez metodą NW z ograniczeniami na parametry
9.40 Katarzyna Filipiak, Augustyn Markiewicz
Układy optymalne w modelu współoddziaływania
10.05 Marek Męczarski
O nieparametrycznych metodach bayesowskich
10.30 Wiesława Dąbała
Alokacja próby i szacowanie wyników w badaniach powtarzalnych z niepełną realizacją
11.00 Przerwa
11.30 Jarosław Bartoszewicz
O reprezentacji rozkładów ważonych
12.00 Piotr Nowak
Uporządkowanie stochastyczne estymatorów średniego czasu życia
12.20 Andrzej Giniewicz, Alicja Jokiel-Rokita
,,Burn-in'' w modelu wykładniczym z transformowanym czasem
12.40 Małgorzata Schroeder, Ryszard Zieliński
Estymacja współczynnika autokorelacji w szeregu czasowym AR(1)
Sesja popołudniowa Problemy optymalizacji wielokryterialnej
15.00 Tadeusz Trzaskalik
Praktyczne przykłady wykorzystania metod wielokryterialnych
15.40 Andrzej M. J. Skulimowski
Systemy antycypacyjne i ich zastosowania w optymalizacji wielokryterialnej
16.20 Tomasz Wachowicz
Wielokryterialna ocena scenariusza negocjacyjnego za pomocą zmodyfikowanej metody ELECTRE-TRI
16.45 Sebastian Sitarz
Analiza wrażliwości w wielokryterialnym programowaniu liniowym
17.10 Dorota Górecka
Wykorzystanie metod wielokryterialnych opartych na relacji przewyższania w procesie wyboru projektów europejskich
17.35 Ewelina Seroka, Lesław Socha
O stabilizowalności liniowych stochastycznych układów hybrydowych
Sesja specjalna
19.00 Kto wie, jak to rozwiązać?
Krzysztof Mańk, Roman Zmyślony, Ryszard Rudnicki
  Prezentacja Polskiego Narodowego Szyfratora (Instytut Matematyki i Kryptologii WAT i WASKO SA)
 

11 września 2010 r. (sobota)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Przemysław Wojtaszczyk
Świat po falkach
11.00 Przerwa
Sesja przedpołudniowa Warsztaty Kryptologiczne cz. I
11.30 Witold Kosiński
Funkcje jednorodne, ograniczenie addytywne na liczbach rozmytych
12.00 Marcin Sydow
Różnorodność wyników w wyszukiwaniu informacji
12.30 Zbigniew Jelonek
Liczenie zer wielomianów nad ciałami skończonymi i izomorfizm ciał skończonych
Sesja popołudniowa Warsztaty Kryptologiczne cz. II
15.00 Robert Dryło
Konstruowanie krzywych eliptycznych dla zastosowań w kryptografii
15.25 Zbigniew Jelonek
Szybki algorytm inwersji
15.50 Piotr Bora, Tomasz Kijko
Implementacja sprzętowa koprocesora systemu klucza publicznego opartego na krzywych eliptycznych
16.15 Łukasz Dzieł
Atak poboru mocy na niektóre implementacje sprzętowe pewnej klasy algorytmów kryptograficznych
16.40 Krzysztof Mańk
Zbieranie entropii
17.05 Roman Ogaza
Zastosowanie matematyki w elektronice i przetwarzaniu danych telekomunikacyjnych
17.30 Aleksander Nawrat
O bezpieczeństwie pewnych obiektów latających
19.00 Uroczysta kolacja
 

13 września 2010 r. (poniedziałek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Ryszard Rudnicki
O własnościach gatunków semelparycznych
9.45 Leon Bobrowski
Selekcja pacjentów podwyższonego ryzyka z wykorzystaniem regresji rangowej i funkcji kryterialnych typu CPL
10.15 Zofia Sikorska-Piwowska i inni
Anatomiczne podstawy mowy jako swoistość ewolucji człowieka współczesnego (Homo sapiens). Mowa czy komunikacja?
10.40 Marta Zalewska, Wojciech Niemiro
Model autologistyczny i jego zastosowanie do danych epidemiologicznych
11.00 Przerwa
11.30 Antoni Leon Dawidowicz, Zdzisław Brzeźniak
Kryterium chaosu Descha i jego zastosowanie dla równania Lasoty
12.00 Tadeusz Rzeżuchowski
Własności inkluzji różniczkowych z warunkiem Lipschitza
12.35 Henryk Kołakowski, Jarosław Łazuka
Oszacowania typu Hs rozwiązania zagadnienia Cauchy'ego dla liniowego układu równań nieklasycznej termosprężystości materiałów nieprostych
Sesja popołudniowa
15.00 Łukasz Stettner
Problemy i paradoksy matematyki finansowej
15.40 Jurij Głazunow, Andrej Kibitkin
O wrażliwości i stabilności przedsiębiorstw
16.10 Ewa Marciniak
Optymalna polityka dywidend i zmiany technologii
16.35 Paweł Najechalski
Prognozowanie liczby studentów w Polsce na lata 2010-2020
17.00 Mariusz Niewęgłowski
Rozwiązania SDE z szumem Lévy'ego w losowym ośrodku i ich zastosowanie w matematyce finansowej
17.30 Ryszard Zieliński
O pewnym modelu statystycznym w matematyce finansowej
 

14 września 2010 r. (wtorek)

Sesja przedpołudniowa
9.00 Mykola S. Bratiichuk, Monika Pytka
Steady state analysis of Em/M/1 retrial queues with threshold strategy
9.30 Stefan Kotowski
Zbieżność i optymalność algorytmów genetycznych
10.00 Bogdan Lila, Jerzy Kapelewski
Modelowanie polarymetrycznego współczynnika RCS dla obiektów urbanistycznych
10.30 Jerzy Kapelewski
O modelu dipoli sprzężonych w symulowaniu obrazów polarymetrycznych niejednorodnych struktur warstwowych
11.00 Zakończenie konferencji
 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek