JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Ramowy program studiów doktoranckich w IM PAN

Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2013/14 obowiązuje poniższy ramowy program. Harmonogram starszych roczników znajduje się tutaj.
 

Temat zajęć Semestr
liczba godzin
Rodzaj zajęć/ Punkty ECTS
  1 2 3 4 5 6 7 8  
Seminarium doktoranckie (sd) 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h Seminarum 30h = ECTS 1
Przedmiot bezpośrednio związany z tematem rozprawy doktorskiej (wrd) 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h wykład monograficzny 30h = ECTS 4 lub seminarium 30h = ECTS 1
Zajęcia poszerzające ogólną matematyczną wiedzę doktoranta (wwo) 30h 30h 30h 30h 30h 30h     wykład 30h = ECTS 2
Przedmiot rozwijający umiejętności dydaktyczne (prud) 15h w ciągu pierwszych czterech semestrów         wykład 15h = ECTS 5
Wykład z dyscypliny dodatkowej na egzaminie doktorskim (dd) 30h do końca trzeciego roku studiów     wykład 30h = ECTS 2
Praktyki zawodowe - Zajęcia dydaktyczne 120 godzin w ciągu całego toku studiów  
 1. Minimalna ilość punktów ECTS potrzebnych do ukończenia studiów - 45 pkt. Sposób w jaki uzyskane są te punkty jest dowolny o ile tylko spełnione są powyższe wymagania w każdym z semestrów.
 2. Istnieje możliwość uzyskiwania nadwyżki przedmiotów w danym semestrze tak aby były one zaliczone na poczet nastepnych semestrów. Zaległości mogą być robione w ramach danego roku akademickiego (tj. zajęcia z semestru zimowego realizowane w semestrze letnim) i muszą być uzasadnione odpowiednim podaniem od opiekuna zatwierdzonym przez Kierownika Studiów Doktoranckich.
 3. Forma zaliczenia zajęć tj. egzamin, praca pisemna, referat itp. są określone w karcie przedmiotu znajdującej się w katalogu zajęć jednostki prowadzącej zajęcia. Jeśli zajęcia odbywają się poza IM PAN formy te muszą być zgodne z zajęciami w IM PAN i zatwierdzane są w postępowaniu rejstracyjnym.
 4. Zajęcia dydaktyczne powinny być prowadzone tak aby po n-tym roku studiów wykonanych zostało co najmniej 30hxn godzin zajęć (n nie większe niż 4)
 5. W wyjątkowych przypadkach wymagania dotyczace zajęć dydaktycznych dla danego doktoranta mogą być zmniejszone przez kierownika studiów doktoranckich.
 6. Warunkiem kontynuacji nauki jest zaliczenie poprzedniego semestru.
 7. Zajęcia w powyższym programie ramowym mogą być zamienione na zajęcia lub grupy zajęć równoważnych o ile będa dobrze udokumentowane i opisane - patrz formy elestycznosci programu ramowego
 8. Jeśli doktorant jest formalnie przygotowany do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (np. ma ukończone studia na drugim kierunku) to zamiast wykładu z dyscypliny dodatkowej może zaliczyć inny przedmiot ogólnouniwersytecki za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich.
 9. Doktorant może ubiegać się o sfinansowanie nauki języka obcego.
 10. Doktoranci są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w życiu naukowym Instytutu, a w szczególności doktoranci warszawscy do uczęszczania na „Young Reserachers Colloquium”.
 11. Konkretny program studiów będzie ustalony dla każdego doktoranta indywidualnie na każdy semestr przez jego opiekuna naukowego w porozumieniu z Kierownikiem Studium Doktoranckiego poprzez postępowanie rejestracyjne.
 12. Zajęcia typu "Zajęcia poszerzające ogólną matematyczną wiedzę doktoranta (wwo)" ustalane są dla doktoranta przez kierownika studiów doktoranckich na podstawie dokumentacji o przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia i na podstawie postępowania rekrutacyjnego. Wybierana jest ważna tematyka nie zrealizowana w ramach programu pierwszego i drugiego stopnia i nie dotycząca specjalności doktoranta. Kierownik studiów doktoranckich może częściowo lub całkowicie zwolnić doktoranta z zajęć typu (wwo) jeśli jego wykształcenie matematyczne jest wszechstronne. Zasady ustalania zajeć wwo.
 13. Niniejszy ramowy program wchodzi w życie począwszy od roku akademickiego 2013/14. Doktoranci przyjęci w poprzednich latach kontynuują studia według poprzedniego harmonogramu. Mogą oni też przyjąć niniejszy ramowy program za zgodą kierownika studiów doktoranckich pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań niniejszego programu.

Formy elastyczności ramowego programu

Otwarta forma programu ramowego zapewnia indywidualny tok studiów doktoranckich w IM PAN. Istnieją dalsze możliwości uelastycznienia ramowego programu:

 1. Uzyskanie nadwyżki zajęć, która zostaje wykorzystana w późniejszych semestrach. Zauważmy, że z uwagi na coroczne składanie wniosków o stypendia, które ustawowo zależą od zaliczeń lat, możliwość robienia niedoborów zajęć, które będą potem nadrabiane jest bardzo ograniczona.
 2. Zamiana danego typu zajęć jak seminarium, wykład itp. na inne zajęcia, być może nie pojawiające się w typach zajęć w harmonogramie, jak minikurs w ramach konferencji, indywidualna lektura monograficzna itp. W przypadku powyższych nietypowych zajęć na pewno konieczne będzie wypełnienie formularza kartaprzedmiotu.doc, powstaną też inne kwestie, na przykład, za jaką część zajęć z ramowego programu uznać dane zajęcia (np. doktorant na pierwszych trzech latach może uczestniczyć w 10 godzinnych minikursach na konferencjach a na trzecim roku zaliczyć całość jako 30 godzinny wykład mający poszerzyć ogólną wiedzę) oraz jak i kto ma zweryfikować efekty uczenia. Te kwestie należy ustalać odpowiednio wcześniej z kierownikiem studiów doktoranckich aby zagwarantować sobie uznanie takich zajęć.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek