14WRZ 2016

„Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór Partnerów spoza sektora finansów publicznych do Projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych”

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór Partnerów spoza sektora finansów publicznych do Projektu „Otwarte  Zasoby  w  Repozytorium  Cyfrowym  Instytutów  Naukowych” przygotowywanego w  ramach  Programu  Operacyjnego  Polska  Cyfrowa  2014-2020 II oś priorytetowa - E-administracja  i  otwarty  rząd,  działanie  2.3:  "Cyfrowa  dostępność  i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie 2.3.1 - „Cyfrowe udostępnienie informacji  sektora  publicznego  ze  źródeł  administracyjnych  i  zasobów  nauki” (typ  II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Instytut  Matematyczny  Polskiej  Akademii  Nauk działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie  finansowej  2014 - 2020  (Dz.  U.  z  2014  roku  poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Celem Projektu będziec cyfrowe udostępnienie, informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów Partnerów (jednostek naukowych).

Przy  wyborze Partnera w  niniejszym  Konkursie brane będą pod uwagę kryteria określone w Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Konkurs będzie jednym ze sposobów wyboru Partnerów do Projektu.

Ofertę w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w Projekcie Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” osobiście, na adres:

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa.
piętro I, pokój nr 100 (sekretariat Dyrektora)

Oferty mogą być składane 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej IM PAN (decyduje data wpływu), przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować pod adres e-mail: rcin@impan.pl

Pliki do pobrania:
1. Formularz oferty: wersja pdf, wersja docx.
2. Wzór oświadczenia Oferenta wersja pdf, wersja doc.
3. Regulamin konkursu
4. Wyniki konkursu - protokół

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek