JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
27 2 2013

Wspólny konkurs Wydziału MIM UW i IM PAN na 7-letnie stanowisko adiunkta

Szczegóły:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na 7-letnie stanowiska adiunkta (wspólny z Wydziałem MIMUW)  w okresie październik 2013 - wrzesień 2020. O stanowisko adiunkta mogą się ubiegać osoby ze stopniem doktora nauk matematycznych i pokrewnych, uzyskanym nie wczeœniej niż w 2010 roku. W ciągu tych 7 lat kandydat będzie zatrudniony w obu instytucjach: przez 3-4 lata będzie wykonywał pracę badawczą w IMPAN, a przez 3-4 lata pracę badawczo-dydaktyczną na Wydziale MIMUW. W czasie pracy w jednej z tych instytucji, w drugiej otrzyma urlop bezpłatny. Osoba przyjęta w ramach konkursu będzie zobowiązana do prowadzenia intensywnej działalności badawczej w dziedzinie matematyki lub jej zastosowań oraz do włączenia się w działalność dydaktyczną na Wydziale MIMUW. W szczególnoœci liczymy na jej aktywny udział w działalnoœci prowadzonej przez obie instytucje w ramach międzynarodowych i krajowych programów badawczych. Oczekuje się przygotowania w tym okresie rozprawy habilitacyjnej z nauk matematycznych. Dokumenty prosimy nadsyłać do sekretariatu Instytutu Matematyki Wydziału MIMUW lub do sekretariatu Instytutu Matematycznego PAN w terminie do 27 lutego 2013 r. na adresy: „KONKURS MIMUW-IMPAN" Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8 00-956 Warszawa 10, POB 21  „KONKURS MIMUW-IMPAN" Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW ul. Banacha 2 02-097 Warszawa  Ogłoszenie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące tego konkursu - precyzuje wymagania konkursu. Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej Instytutu lub pod numerem telefonu +4822 5228-101. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w polowie kwietnia 2013 r., a kandydaci zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku. Dyrekcja Instytutu

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek