JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
31 1 2013

Konkurs o Nagrodę IM PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki

Szczegóły:

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki Laureaci, Jury, Regulamin OGŁOSZENIE W 2015 r. nagroda finansowa wynosi 13 000 zl (brutto). W 2015 r. termin zgłaszania kandydatów ustala się na dzień 2 marca 2015 r. Wniosek powinien zawierać: zgłoszenie sygnowane przez 3 osoby z tytułem profesora nauk matematycznych (nie koniecznie z jednej instytucji) wraz z krótkim uzasadnieniem, życiorys naukowy kandydata, spis publikacji naukowych kandydata. Wnioski można składać w Sekretariacie IM PAN lub przesyłać pocztą na adres „Nagroda Naukowa" IM PAN ul. Śniadeckich 8 00-656 Warszawa i elektronicznie na adres. LAUREACI 2014Laureatem nagrody w 2014 r. został prof. dr hab. Rafał Latała z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne wyniki w teorii prawdopodobieństwa i geometrii wypukłej. Uroczyste wręczenie Nagrody. 2013Laureatem nagrody w 2013 r. został Pan Grzegorz Karch z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego za wybitne wyniki dotyczące istnienia i wlasności rozwiązań nieliniowych rownań różniczkowych cząstkowych inspirowanych problemami fizycznymi, chemicznymi a także biologicznymi. Uroczyste wręczenie Nagrody. 2012Laureatem nagrody w 2012 r. został Pan Yuriy Tomilov z Instytutu Matematycznego PAN i Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za głębokie wyniki z teorii operatorów i półgrup operatorowych w przestrzeniach Hilberta. W szczególności za charakteryzację operatorów prawie-podobnych (quasi similar) do operatorów kontrakcji, wyniki dotyczące stabilności półgrup i ich własności spektralnych. Uroczyste wręczenie Nagrody. 2011Laureatem nagrody w 2011 r. został Pan Krzysztof Bogdan z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, za głębokie wyniki wiążące teorię procesów stochastycznych z klasyczną analizą matematyczną. Uroczyste wręczenie Nagrody. 2010Laureatem nagrody w 2010 r. został Pan Sławomir Solecki z University of Illinois, za prace z teorii mnogości dotyczące zastosowań deskryptywnej teorii mnogości w topologii i analizie. Uroczyste wręczenie Nagrody. 2009Laureatem nagrody w 2009 r. został Pan Jarosław Włodarczyk z Purdue University, za wybitne rezultaty z geometrii algebraicznej, przede wszystkim za twierdzenie o faktoryzacji morfizmów biwymiernych między rozmaitościami algebraicznymi przy pomocy złożeń rozdmuchań i ściągnięć. Uroczyste wręczenie Nagrody. JURY Zbigniew Błocki 2015–2018 Bronisław Jakubczyk 2013–2016 - przewodniczący w 2015 roku Jerzy Kaczorowski 2015–2018 Mariusz Lemańczyk 2015–2018 Tadeusz Mostowski 2013–2016 Ludomir Newelski 2013–2016 Feliks Przytycki – przedstawiciel Dyrekcji IMPAN REGULAMIN § 1 Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest corocznie osobie posiadającej polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Polsce. Kandydatem może być osoba, która nie ukończyła 45 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie Nagrody. Nagrodę otrzymać można tylko jeden raz. § 2 Laureat Nagrody otrzymuje dyplom oraz nagrodę finansową wypłacaną ze środków własnych IM PAN. Nagroda może być finansowana również z innych źródeł. Wysokość nagrody finansowej ogłaszana jest corocznie na stronie internetowej Nagrody. § 3 Laureata Nagrody wyłania 7-osobowe jury powoływane przez Dyrektora IM PAN po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IM PAN. W skład jury wchodzi przedstawiciel Dyrekcji IM PAN powoływany przez Dyrektora na okres kadencji Dyrekcji. W roku 2009 trzech członków jury powołanych będzie na okres 2 lat, a trzech na okres 4 lat. Następnie co 2 lata powoływanych będzie trzech członków jury, każdy na okres 4 lat. Jury wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Funkcji tych nie może pełnić przedstawiciel Dyrekcji. Nie można być członkiem jury dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. § 4 Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać trzy osoby z tytułem naukowym profesora nauk matematycznych. Jury może też z własnej inicjatywy rozpatrywać inne kandydatury. Zgłoszenia należy przesyłać przewodniczącemu jury, na adres nagroda@impan.pl lub pocztą na adres sekretariatu IM PAN z dopiskiem Nagroda Naukowa, w terminie podawanym corocznie na stronie internetowej Nagrody. § 5 Posiedzenie jury zwołuje jego przewodniczący, a w razie nieobecności zastępca przewodniczącego. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie do 31 marca każdego roku. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący jury, a w razie nieobecności zastępca przewodniczącego. Decyzje jury są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Członkowie jury nieobecni na tym posiedzeniu mogą oddać głos korespondencyjnie, przed posiedzeniem jury, na adres przewodniczącego. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody w danym roku. § 6 Nagroda wręczana jest laureatowi podczas uroczystej otwartej sesji Rady Naukowej IM PAN. Laureat jest zaproszony do wygłoszenia w czasie tej Sesji odczytu naukowego. § 7 Zmiany niniejszego Regulaminu są dokonywane przez Dyrektora IM PAN po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IM PAN. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Nagroda finansowa wynosi 13 000 zł (brutto). 2 marca 2015 – termin zgłaszania kandydatów do nagrody za rok 2014.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek