JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki

Ogłoszenie

W 2022 r. nagroda finansowa wynosi 15 000 zl (brutto). W 2022 r. termin zgłaszania kandydatów ustala się na dzień 4 marca.
Wniosek powinien zawierać:

 1. zgłoszenie sygnowane przez 3 osoby z tytułem profesora nauk matematycznych (niekoniecznie z jednej instytucji) wraz z krótkim uzasadnieniem,
 2. życiorys naukowy kandydata,
 3. spis publikacji naukowych kandydata.

Podpisane wnioski należy przesyłać elektronicznie na adres.

Laureaci

2022

Laureatem nagrody w 2022 r. został dr hab. Tomasz Grzywny z Politechniki Wrocławskiej za przełomowe wyniki w probabilistycznej teorii potencjału, zwłaszcza w zakresie unimodalnych procesów Lévy'ego, uzyskane w cyklu prac opublikowanych w latach 2007-2021.

2021

Laureatem nagrody w 2021 r. został prof. dr hab. Krzysztof Krupiński z Uniwersytetu Wrocławskiego za rozwinięcie głębokiej teorii i uzyskanie przełomowych wyników wiążących teorię modeli z dynamiką topologiczną oraz deskryptywną teorią mnogości, w cyklu prac opublikowanych w latach 2010-2020.

2020

Laureatem nagrody w 2020 r. został dr Damian Osajda z Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geometrycznej teorii grup.

2019

Laureatem nagrody w 2019 r. został prof. dr hab. Dariusz Buraczewski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego za monografię i cykl ważnych prac dotyczący własności stochastycznych równań różnicowych oraz ich zastosowań do losowych produktów macierzy i spacerów losowych w losowym środowisku.

2018

Laureatką nagrody w 2018 r. została prof. dr hab. Agata Smoktunowicz z School of Mathematics, University of Edinburgh, za wybitne osiągnięcia w algebrze.

2017

Laureatem nagrody w 2017 r. został prof. dr hab. Piotr Śniady z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w asymptotycznej teorii reprezentacji grup permutacji i teorii grafów wraz z zastosowaniami w algorytmice i teorii informacji kwantowej.

2016

Laureatem nagrody w 2016 r. został prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia w teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowaniach.

2015

Laureatem nagrody w 2015 r. został prof. dr hab. Adrian Langer z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia w geometrii algebraicznej.

2014

Laureatem nagrody w 2014 r. został prof. dr hab. Rafał Latała z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne wyniki w teorii prawdopodobieństwa i geometrii wypukłej.

2013

Laureatem nagrody w 2013 r. został Pan Grzegorz Karch z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego za wybitne wyniki dotyczące istnienia i własności rozwiązań nieliniowych rownań różniczkowych cząstkowych inspirowanych problemami fizycznymi, chemicznymi a także biologicznymi.

2012

Laureatem nagrody w 2012 r. został Pan Yuriy Tomilov z Instytutu Matematycznego PAN i Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za głębokie wyniki z teorii operatorów i półgrup operatorowych w przestrzeniach Hilberta. W szczególności za charakteryzację operatorów prawie-podobnych (quasi similar) do operatorów kontrakcji, wyniki dotyczące stabilności półgrup i ich własności spektralnych.

2011

Laureatem nagrody w 2011 r. został Pan Krzysztof Bogdan z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, za głębokie wyniki wiążące teorię procesów stochastycznych z klasyczną analizą matematyczną.

2010

Laureatem nagrody w 2010 r. został Pan Sławomir Solecki z University of Illinois, za prace z teorii mnogości dotyczące zastosowań deskryptywnej teorii mnogości w topologii i analizie.

2009

Laureatem nagrody w 2009 r. został Pan Jarosław Włodarczyk z Purdue University, za wybitne rezultaty z geometrii algebraicznej, przede wszystkim za twierdzenie o faktoryzacji morfizmów biwymiernych między rozmaitościami algebraicznymi przy pomocy złożeń rozdmuchań i ściągnięć. 

 

Jury

 • Krzysztof Bogdan 2021–2024
 • Tadeusz Januszkiewicz 2021–2024
 • Wojciech Kucharz 2019–2022
 • Tomasz Łuczak 2019–2022
 • Krzysztof Oleszkiewicz 2021–2024
 • Feliks Przytycki 2019–2022 – przewodniczący w 2022 roku
 • Łukasz Stettner – przedstawiciel Dyrekcji IMPAN

Regulamin

§ 1
 1. Nagroda Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest corocznie osobie posiadającej polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Polsce.
 2. Kandydatem może być osoba, która nie ukończyła 45 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie Nagrody.
 3. Nagrodę otrzymać można tylko jeden raz.
§ 2
 1. Laureat Nagrody otrzymuje dyplom oraz nagrodę finansową wypłacaną ze środków własnych IM PAN.
 2. Nagroda może być finansowana również z innych źródeł.
 3. Wysokość nagrody finansowej ogłaszana jest corocznie na stronie internetowej Nagrody.
§ 3
 1. Laureata Nagrody wyłania 7-osobowe jury powoływane przez Dyrektora IM PAN po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IM PAN. W skład jury wchodzi przedstawiciel Dyrekcji IM PAN powoływany przez Dyrektora na okres kadencji Dyrekcji.
 2. W roku 2009 trzech członków jury powołanych będzie na okres 2 lat, a trzech na okres 4 lat. Następnie co 2 lata powoływanych będzie trzech członków jury, każdy na okres 4 lat.
 3. Jury wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Funkcji tych nie może pełnić przedstawiciel Dyrekcji.
 4. Nie można być członkiem jury dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
§ 4
 1. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać trzy osoby z tytułem naukowym profesora nauk matematycznych. Jury może też z własnej inicjatywy rozpatrywać inne kandydatury. Zgłoszenia wraz z uzasadniem należy przesyłać przewodniczącemu jury, na adres email lub pocztą na adres sekretariatu IM PAN z dopiskiem Nagroda Naukowa, w terminie podawanym corocznie na stronie internetowej Nagrody. Do zgłoszenia mogą być dołączone dodatkowe opinie.
§ 5
 1. Posiedzenie jury zwołuje jego przewodniczący, a w razie nieobecności zastępca przewodniczącego. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie do 31 marca każdego roku. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący jury, a w razie nieobecności zastępca przewodniczącego.
 2. Decyzje jury są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Członkowie jury nieobecni na tym posiedzeniu mogą oddać głos korespondencyjnie, przed posiedzeniem jury, na adres przewodniczącego.
 3. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody w danym roku.
§ 6
 1. Nagroda wręczana jest laureatowi podczas uroczystej otwartej sesji Rady Naukowej IM PAN. Laureat jest zaproszony do wygłoszenia w czasie tej Sesji odczytu naukowego.
§ 7
 1. Zmiany niniejszego Regulaminu są dokonywane przez Dyrektora IM PAN po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IM PAN.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Restricted Area

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek