Opowiem o podstawowych problemach obliczeniowych występujących w statystyce. Skupię się przede wszystkim na zadaniach pochodzących z podejścia bayesowskiego. Pokażę wyniki dotyczące algorytmów Monte Carlo dla aproksymacji rozkładu a posteriori metod optymalizacji korzystających ze stochastycznego gradientu. Poza wynikami dotyczącymi ogólnych metod przedstawię przykłady zastosowań metod obliczeniowych dla konkretnych modeli statystycznych.

I will present the fundamental computational problems occurring in statistics. I will focus primarily on tasks originating from the Bayesian approach. I will show the theoretical results related to Monte Carlo algorithms designed to approximate a posterior distribution and methods related to optimization which are based on stochastic gradient. In addition, I will present examples of applications of computational methods for specific statistical models.