Referat na podstawie monografii V.N. Temlyakov, Greedy Approximation, Cambridge Univ. Press 2011 (Chapter 1).