Zostanie omówiony problem wyceny i problem hedgingu na niezupełnych rynkach. Referat będzie opierał się na wynikach własnych J. Jakubowskiego i M. Niewęgłowskiego.