Kategoria A+

Instytut Matematyczny PAN otrzymał kategorię naukową A+ w grupie nauk ścisłych i inżynierskich. Jest to najwyższa kategoria naukowa.

Dnia 30.09.2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kategoryzacji jednostek naukowych. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191), za lata 2009-2012 na podstawie informacji przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach. Oceniane były osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

  1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
  2. potencjał naukowy;
  3. materialne efekty działalności naukowej;
  4. pozostałe efekty działalności naukowej.

 

Ocena parametryczna jednostek naukowych miała na celu wyłonienie czterech grup w kategorii A+, A, B, C pod względem jakości prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych – powiedział prof. Maciej Zabel, przewodniczący KEJN.

 

Jednostki naukowe, którym jest przyznawana kategoria A+, wiodące pod względem jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, wyróżniające się poziomem prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, są wyłaniane przy zastosowaniu przez zespół ewaluacji zestawu dodatkowych kryteriów, określonych w § 18 ust. 6 i 7 rozporządzenia.

 

Komunikat MNiSW o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek