A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

A+ Category

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk po raz kolejny otrzymał najwyższą kategorię naukową, A+ (poziom wiodący w skali kraju). 

Kategoria została przyznana na lata 2022-2025 decyzją Ministra Edukacji i Nauki na podstawie wyników ewaluacji jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN). KEN analizował osiągnięcia w obrębie poszczególnych dyscyplin za lata 2017-2021 w ramach następujących kryteriów:

1) poziom naukowy prowadzonej działalności – artykuły naukowe, monografie, redakcja monografii i autorstwo rozdziałów w monografiach, patenty na wynalazki,
2) efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – wielkość środków pozyskanych na projekty badawcze, komercjalizacja wyników badań, prace naukowe na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki,
3) wpływ działalności naukowo-badawczej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Skala ocen to: A+ (poziom wiodący), A (poziom bardzo dobry), B oraz B+ (poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności), C (poziom niezadowalający). Kategoria przyznana danemu podmiotowi warunkuje jego pozycję w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, zależą od niej liczne uprawnienia danej jednostki, między innymi w zakresie nadawania stopni naukowych. Kategoria jest także składową algorytmu, na podstawie którego obliczana jest wysokość subwencji na utrzymanie potencjału badawczego jednostki.

Prestiżową kategorię A+ otrzymały nieliczne jednostki naukowe wyróżniające się szczególnie wysokim poziomem działalności i międzynarodowym zasięgiem prowadzonych badań naukowych. Zostały one wyłonione spośród jednostek spełniających wymagania kategorii A na podstawie dodatkowej oceny eksperckiej. W dyscyplinie matematyka kategorię A+ otrzymały tylko trzy jednostki naukowe: Instytut Matematyczny PAN, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Wrocławska.

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image