A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Cele

  1. Promocja i intensyfikacja wybranych kierunków badań
  2. Wspólne przedsięwzięcia w zakresie kształcenia powiązanego z badaniami
  3. Inicjatywy w sferze działalności wspomagającej badania

List otwarty

Dziekani i Dyrektorzy jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych, zebrani na spotkaniu w Warszawie w dniu 20 października 2006 r., pragną tą drogą przedstawić swoje oczekiwania związane z propozycjami dokonania zmian w organizacji nauki.

  1. Nasze placówki naukowe w zasadniczym stopniu kształtują kierunki badań matematycznych w Polsce oraz poziom kadry naukowej, która je realizuje. Oczekujemy, że w dobie zaawansowanej matematyzacji szeregu dziedzin nauki, techniki i gospodarki będziemy mogli istotnie wesprzeć organizację strategicznych programów oraz ich realizację.
  2. Oczekujemy, że przygotowywana Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju stworzy warunki do bliskiej współpracy placówek naukowych, niezależnie od ich przynależności organizacyjnej czy sposobu finansowania. W naszym odczuciu, forma aktywnego współdziałania ośrodków badawczych zorganizowanych w sieci naukowe mogłaby skutecznie wpłynąć na skupianie potencjału badawczego oraz przyczynić się do likwidacji podstawowych barier efektywnego wykorzystania dużego potencjału matematyki polskiej.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image