JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+
1WRZ 2017

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Ogłoszenie o otwartym naborze na wybór Partnerów będących jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk do Projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”

Ogłoszenie o otwartym naborze na wybór Partnerów będących jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk do Projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” przygotowywanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 II oś priorytetowa - E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie 2.3.1 - „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki),nabór nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarty nabór Partnerów będących jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Celem Projektu będzie cyfrowe udostępnienie, informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów Partnerów (jednostek naukowych).

Przy naborze Partnera brane będą pod uwagę kryteria określone w Regulaminie naboru, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Nabór będzie jednym ze sposobów wyboru Partnerów do Projektu.

Ofertę w postaci papierowej (każda strona podpisana, opieczętowana pieczątką jednostki i opatrzona datą) wraz z tożsamą wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnerów będących jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk w Projekcie Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” osobiście, na adres:

Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa.
piętro I, pokój nr 100 (sekretariat Dyrektora)

Oferty mogą być składane do 22 września, do godziny 12:10 (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować pod adres e-mail: rcin@impan.pl

Pliki do pobrania:
1. Regulamin naboru
2. Formularz oferty - wersja docx
3. Wzór oświadczenia Oferenta - wersja docx
4. Wyniki naboru

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek