JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Misja

Centrum Zastosowań Matematyki IM PAN (Mathematical Center for Science and Technology) jest pozazakładową jednostką organizacyjną Instytutu Matematycznego PAN powołaną celem koncentracji badań naukowych w zakresie zastosowań matematyki oraz uaktywnienia współpracy naukowej z innymi placówkami badawczymi w kraju i za granicą, które prowadzą takie badania lub są zainteresowane wykorzystaniem ich wyników. 

W obszarze zainteresowania Centrum znajdują się wszelkie przedsięwzięcia naukowe realizowane przez zespoły badawcze stosujące matematykę i pracujące w szeroko rozumianych naukach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych lub technicznych.

Do zadań Centrum należy:

  1. organizowanie, koordynowanie i realizowanie badań w zakresie zastosowań matematyki prowadzonych w Instytucie Matematycznym PAN oraz pozyskiwanie na tę działalność odpowiednich środków finansowych,
  2. stymulowanie nowych kierunków badań w dyscyplinach związanych z kierunkami działalności Centrum,
  3. organizacja interdyscyplinarnych seminariów i przyciąganie do współpracy specjalistów z innych dziedzin nauki,
  4. organizowanie, prowadzenie i wspomaganie kształcenia matematycznego specjalistów z innych niż matematyka dyscyplin naukowych.

Swoje zadania Centrum realizuje przez:

  1. organizowanie zespołów badawczych do realizacji zadań badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową Instytutu Matematycznego PAN,
  2. organizowanie zespołów badawczych, których działalność będzie oparta o granty przyznawane przez instytucje krajowe i europejskie oraz środki pozyskiwane ze współpracy z ośrodkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi,
  3. organizowanie konferencji i warsztatów naukowych związanych z działalnością badawczą Centrum,
  4. współpracę z podmiotami publicznymi i prywatnymi w obszarach związanych z tematyką badawczą Centrum. 

Działalnością Centrum kieruje Kierownik Centrum, który jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora Instytutu Matematycznego PAN.

Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN na wniosek Kierownika powołuje Radę Centrum, która jest organem doradczym Kierownika Centrum, skupiającym specjalistów z ważnych działów zastosowań matematyki.

Kierownik Centrum: prof. dr hab. Łukasz Stettner
Zastępcy: prof. dr hab. Janusz Grabowski
prof. dr hab. Ryszard Rudnicki

Skład Rady Centrum

Adres:

Centrum Zastosowań Matematyki 
Instytut Matematyczny PAN 
ul. Śniadeckich 8 
00-956 Warszawa


Sekretariat Centrum Zastosowań Matematyki: pokój 426, tel. 5228232

e-mail: email

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek