JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Regulamin Rady Naukowej IM PAN

Pobierz: "Regulamin Rady Naukowej IM PAN"

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, zwana dalej Radą, działa na podstawie:

 1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. zwanej dalej Ustawą; (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1183 z późn. zmianami).
 2. Statutu Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dnia 28 marca 2011 r, zmienionego uchwałą Rady Naukowej Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 2012 r., zatwierdzoną przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 18 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN z dnia 17 października 2017 r. zatwierdzoną przez Prezesa PAN w dniu 15 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN z dnia 18 czerwca 2019 r. zatwierdzoną przez Prezesa PAN w dniu 27 września 2019 r. zwanego dalej Statutem. 

§ 2

Niniejszy Regulamin określa tryb działania Rady.

§ 3

Do wykonania zadań Rady, przewidzianych w Ustawie i Statucie, wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady, na zebraniu Rady zwołanym zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem treści §16 ust. 3. Przy obliczaniu wymaganego kworum nie uwzględnia się nieobecności członków Rady, którzy ukończyli 75 lat. 

§ 4

 1. Rada zbiera się co najmniej trzy razy w roku.
 2. Pierwsze zebranie Rady nowej kadencji zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady, zgodnie z 17 pkt. 2.
 3. Następne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy, lub na wniosek: Przewodniczącego Wydziału III PAN; Dyrektora Instytutu; jednej piątej członków Rady; połowy pracowników naukowych Instytutu, nie później niż trzydziestego dnia od otrzymania wniosku.
 4. W uzasadnionych przypadkach zebranie Rady może odbyć się w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu elektronicznych komunikatorów zapewniających niezbędny poziom tajności obrad i głosowań.
 5. Zawiadomienia o zebraniu Rady, wraz z proponowanym porządkiem obrad, są rozsyłane członkom Rady oraz Przewodniczącemu Wydziału III PAN, co najmniej dziesięć dni przed terminem zebrania.
 6. Członkowie Rady potwierdzają udział w zebraniu Rady, podpisem na liście obecności. W przypadku posiedzeń zdalnych każdy z uczestników jest wyraźnie widoczny co należy traktować jako elektroniczne potwierdzenie uczestnictwa. Posiedzenia są nagrywane z włączoną rejestracją obrazu i dźwięku. Sekretarz RN odnotowuje na liście obecności nazwisko każdego członka RN oraz zaproszonych gości.
 7. Członkowie Rady nieobecni na zebraniu Rady usprawiedliwiają swoją nieobecność, listem do Przewodniczącego Rady.
 8. Członkowie Rady, wyjeżdżający za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy, informują Przewodniczącego Rady o okresie swojej nieobecności w kraju. 

§ 5

 1. Rada wybiera Przewodniczącego Rady, dwóch Zastępców oraz Sekretarza Rady. Funkcji tych nie może pełnić dyrektor instytutu oraz jego zastępcy.
 2. Dla wyboru potrzebna jest bezwzględna większość głosów, oddanych w tajnym głosowaniu, na zebraniu Rady, odbywającym się zgodnie z § 3.
 3. Dla odwołania ze stanowisk, o których mowa w pkt. l, potrzebna jest zgoda bezwzględnej większości ogólnej liczby członków Rady, wyrażona w głosowaniu tajnym na zebraniu Rady.
 4. W skład Prezydium Rady wchodzi Przewodniczący Rady, dwóch Zastępców, Sekretarz Rady oraz Dyrektor Instytutu i jego zastępcy do spraw naukowych. 

§ 6

 1. Przewodniczący Rady przewodniczy zebraniom Rady i Prezydium Rady, oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępcy Przewodniczącego Rady pełnią obowiązki Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności, lub na jego prośbę.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za przygotowanie zebrań Rady i Prezydium Rady oraz sporządzenie protokołów. 

§ 7

 1. Prezydium Rady czuwa nad zgodnością czynności Rady z Ustawą, Statutem, niniejszym Regulaminem, oraz innymi obowiązującymi przepisami.
 2. Zebrania Prezydium Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący Rady Naukowej.
 3. Prezydium Rady przygotowuje porządek zebrań Rady, wraz z odpowiednimi materiałami, oraz nadzoruje wykonanie uchwał Rady.
 4. Prezydium Rady wysyła członkom Rady w formie papierowej lub przy użyciu technik informatycznych, co najmniej dziesięć dni przed zebraniem Rady, proponowany porządek zebrania, wraz z istotnymi materiałami, w szczególności: protokół poprzedniego zebrania Rady; wszystkie recenzje wymagane w planowanych przewodach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu naukowego; materiały dotyczące spraw wynikających z § 10.
 5. Rada może upoważnić Prezydium Rady do wykonania określonych zadań w okresie między zebraniami Rady, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 4.
 6. W okresie między zebraniami Rady, Prezydium Rady może zasięgać opinii członków Rady w określonej sprawie, zwracając się listownie do wszystkich członków Rady jednocześnie.
 7. Przewodniczący Rady informuje Radę o pracy Prezydium Rady. 

§ 8

 1. Rada może powołać komisje, określając zakres ich działania i kompetencje, oraz wybierając ich skład spośród członków Rady.
 2. Komisje przedstawiają Radzie swoje ustalenia. Członek komisji, który nie zgadza się z ustaleniami komisji, powinien przedstawić Radzie swoją opinię.
 3. Rada, Prezydium Rady i komisje Rady mogą zasięgać opinii ekspertów nie będących członkami Rady.
 4. Rada nie może przekazać Prezydium Rady ani komisjom Rady swoich kompetencji stanowiących. 

§ 9

 1. Rada dba o wysoki poziom naukowy Instytutu, zwłaszcza poprzez regularne ocenianie pracowników naukowych oraz całokształtu działalności Instytutu.
 2. Komisja ds. zatrudnienia i oceny działalności naukowej pracowników, w porozumieniu z kierownikami zakładów, dokonuje okresowych ocen wyników pracy asystentów i adiunktów co dwa lata, a profesorów co cztery lata.
 3. Podstawę oceny pracowników naukowych Instytutu stanowią ich sprawozdania roczne, przechowywane w Instytucie. 

§ 10

 1. Rada przyjmuje do wiadomości wyniki oceny dokonanej przez Komisję.
 2. W przypadku oceny negatywnej profesora lub profesora IM PAN zatrudnionego na czas nieokreślony Rada może wnioskować o dokonanie ponownej oceny w okresie nie krótszym niż jeden rok i w przypadku ponownej oceny negatywnej wnioskować o rozwiązanie umowy o pracę.
 3. W przypadku oceny negatywnej pozostałych pracowników naukowych Rada może wnioskować o dokonanie ponownej oceny w okresie krótszym niż dwa lata albo o rozwiązanie umowy o pracę.
 4. Pracownikom naukowym Instytutu przysługuje prawo odwołania od oceny ich działalności zawodowej, w szczególności od oceny ich pracy. Odwołanie składa się do Wiceprezesa PAN nadzorującego pracę III Wydziału. Regulamin odwołań ustala Prezes Akademii.

§ 11

 1. Rada uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe
 2. Rada opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o zatrudnienie nowych pracowników naukowych na okres dłuższy niż ½ roku.
 3. Rada opiniuje wnioski o awans na stanowisko profesora, o przedłużenie zatrudnienia na okres dłuższy niż 1 rok lub o rozwiązanie zatrudnienia pracowników naukowych.
 4. Dyrektor Instytutu informuje Radę o kończących się zatrudnieniach, o powodach zakończenia zatrudnienia, oraz o urlopach powyżej jednego roku. 

§ 12

Rada nadzoruje działalność wydawnictw Instytutu. Zatwierdza skład i propozycje zmian w składzie komitetów redakcyjnych. Może również powierzać członkom tych komitetów określone zadania. 

§ 13

 1. Rada nadzoruje studia doktoranckie w Instytucie, oraz powołuje i odwołuje Kierownika Studium Doktoranckiego Instytutu.
 2. Rada pełni również rolę nadzorczą oraz doradczą w odniesieniu do Szkół Doktorskich, tworzonych przez Instytut, zgodnie z umowami dotyczącymi tychże szkół.

§ 14

 1. Pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu mogą zwracać się do Rady, na piśmie, w sprawach dotyczących działalności Instytutu i Rady, określonych w Statucie lub niniejszym Regulaminie.
 2. Rada ma prawo wyrażania opinii środowiska matematycznego związanego z działalnością Instytutu, we wszystkich sprawach, które uzna za doniosłe. 

§ 15

 1. Rada na początku zebrania przyjmuje porządek zebrania.
 2. Protokół zebrania Rady podpisują Przewodniczący Rady i Sekretarz Rady.
 3. Protokół zebrania Rady jest zatwierdzany przez Radę, na najbliższym zebraniu, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez członków Rady.
 4. Protokoły zebrań Rady są przechowywane w Instytucie przez okres co najmniej dziesięciu lat i są dostępne, do wglądu, dla pracowników naukowych Instytutu oraz członków Rady.
 5. Protokoły zebrań Prezydium Rady są dostępne dla członków Rady. 

§ 16

 1. Postanowienia, uchwały i opinie Rady, w sprawach nieuregulowanych obowiązującymi ustawami, przepisami i niniejszym Regulaminem, są przyjmowane zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na zebraniu. Przewodniczący zebrania zarządza głosowanie, jawne lub tajne, którego przedmiot i wynik są zapisane w protokole zebrania Rady. Głosowanie jest tajne na życzenie członka Rady.
 2. Decyzje o wyróżnieniu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych podejmowane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 3. W okresie między zebraniami Rady, Prezydium Rady może zarządzić głosowanie w określonej sprawie przy użyciu technik informatycznych zachowujących wymagania prawne. Postanowienia uchwały i opinie Rady są przyjmowane wymaganą w danej sprawie większością głosów członków Rady biorących udział w tym głosowaniu. Głosowanie uznaje się za ważne, jeśli wzięła w nim udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Rady.

§ 17

 1. Rada nadzoruje wybory do nowej Rady.
 2. Do czasu ukonstytuowania się nowej Rady, dotychczasowe Prezydium Rady pełni niezbędne obowiązki. 

§ 18

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę na zebraniu w dniu 14 kwietnia 2011 r., ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Naukowej z dnia 25 października 2012 r. , uchwałą Rady Naukowej z dnia 20 czerwca 2013 r., uchwałą Rady Naukowej z dnia 23 stycznia 2020 r. oraz uchwałą Rady Naukowej z dnia 28 stycznia 2021 r.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek